Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 233

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 14518/08.09.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν επτά (7), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης –

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 233/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».

 

Αριθμός θέματος: 7ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, την Τετάρτη 24.08.2011, η Οικονομική Επιτροπή διενέργησε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», προϋπολογισμού μελέτης σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (44.833,50€). Οι όροι του διαγωνισμού καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 177/2011 απόφαση μας.

Μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», με έδρα το Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, η οποία προσέφερε έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, το από 24.08.2011 πρακτικό του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, για τυχόν υποβολή ενστάσεων.

Επειδή λοιπόν, εντός των καθοριζομένων, από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ημερομηνιών, δεν ασκήθηκε ένσταση ούτε σε βάρος της διακήρυξης του διαγωνισμού ούτε σε βάρος του από 24.08.2011 πρακτικού διαγωνισμού, η Οικονομική Επιτροπή καλείται σήμερα να αποφασίσει για την έγκριση του πρακτικού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Για το λόγο αυτό προτείνω:

α) Να εγκριθεί το από 24/08/2011 πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», προϋπολογισμού μελέτης σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (44.833,50€).

β) Να ανατεθεί η εκτέλεση της προαναφερόμενης εργασίας στην εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», με έδρα το Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, διότι όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο πρακτικό, αναδεικνύεται μειοδότης αφού:

Καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, που καθοριζόταν στην οικεία διακήρυξη.

Η οικονομική προσφορά που υπέβαλε, κρίνεται ικανοποιητική.

γ) Να ψηφιστεί στο όνομα του προαναφερόμενου μειοδότη, πίστωση σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), σε βάρος του οικείου Κ.Α. 02.30.7323.0073 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2011.

δ) Για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», να υπογραφεί με τον παραπάνω μειοδότη, ιδιωτικό συμφωνητικό ποσού σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:

α) Την εισήγηση του Προέδρου.

β) Το από 24.08.2011 πρακτικό πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ) & ε) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Πλειοψηφία

α) Εγκρίνει το από 24.08.2011 πρακτικό πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε μειοδότης του διαγωνισμού η εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», η οποία προσέφερε έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 34/2011 μελέτης παροχής υπηρεσιών.

β) Αναθέτει στον προαναφερόμενο ανάδοχο την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», διότι: α) Καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και β) Η οικονομική προσφορά που υπέβαλε στο διαγωνισμό, είναι η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά.

γ) Ψηφίζει στο όνομα του προαναφερόμενου μειοδότη: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.» πίστωση σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.0073 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2011.

Με την προαναφερόμενη ανάδοχο εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», θα υπογραφεί το οικείο ιδιωτικό συμφωνητικό, ποσού σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 23%, για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».

Ο κ. Βαρσάμης Γιοβανούδας, δεν συμφωνεί με την έγκριση του πρακτικού και επιθυμεί να κριθεί ασύμφορο για το Δήμο το αποτέλεσμα του διενεργηθέντα διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

 

Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 
wcag