Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 224

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                             AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                         2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                               3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 224/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 32.200,00€ για την δημιουργία Φιλαρμονικής στις

Δ.Κ Συκιάς, Νικήτης, Ν. Μαρμαρά»

 

Αριθμός θέματος: 6ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: σύμφωνα με την αριθμ. 197/2011 απόφαση του Δ.Σ αποφασίστηκε η δημιουργία Φιλαρμονικής στις Δ.Κ Συκιάς, Νικήτης, Ν. Μαρμαρά, γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος πρέπει να ψηφίσει πίστωση συνολικής σύμβασης ποσού 32.200,00 για την δημιουργία Φιλαρμονικής.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 32.200,00 € για την δημιουργία Φιλαρμονικής στις Δ.Κ Συκιάς, Νικήτης, Ν. Μαρμαρά.

 

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορ. Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                             Ο Δήμαρχος