Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 209

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                                1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                              2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                                     3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 209/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Τσάπατο Στυλιανό»

 

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει βάσει των αποφάσεων 78/2011 της Οικ. Επιτροπής και 201/2011 του Δ.Σ το ποσό των 2.800,00€ στον κ. Τσάπατο Στυλιανό μετά από εξώδικο συμβιβασμό με τον Δήμο Σιθωνίας.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6492 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 2.800,00€ € για τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Τσάπατο Στυλιανό.

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Τσάπατος Στυλιανός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                        Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                                        Υπογραφές

                                                     Ακριβές Απόσπασμα

                                                          Ο Δήμαρχος