Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 197η

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                 1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                     3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5η

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197η/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5η) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 3.690,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την παράσταση και την κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Προέδρου Εφετών Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης υπέρ του Δήμου Σιθωνίας και κατά της σύμπραξης μελετητικού γραφείου «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε –ΓΑΙΑ Α.Ε-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ».

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.690,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την υπόθεση με το μελετητικό γραφείο «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε –ΓΑΙΑ Α.Ε-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ» σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197η/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                              Ο Δήμαρχος