Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 195

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                        2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                           3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 3

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Απαλλαγή υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου».

 

Αριθμός Απόφασης: 195/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 3ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Με την 124/2011 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.283,58€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ 377/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.283,58€ το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι. Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 45/29-07-2011 Παραστατικό Α.Τ.Ε.

Σας υποβάλλω εμπρόθεσμα τα συνημμένα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:

1)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ 3039/29-07-2011 ποσό 251,75€

2)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ 3038/29-07-2011 ποσό 209,79€

3)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3036/29-07-2011 ποσό 155,40€

4)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3035/29-07-2011 ποσό 155,40€

5)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3033/29-07-2011 ποσό 275,06€

6)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3031/29-07-2011 ποσό 236,21€

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.283,58€ .

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 377/Α/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 1.283,58€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                               Υπογραφές

                                                               Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Ο Δήμαρχος