Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 194

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                                                1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                                                3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 194/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.629,07€ για την υπόθεση της Ζαχοπούλου Παναγιώτας»

 

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει βάσει της απόφασης 53/2010 του Ειρηνοδικείου Συκιάς που αφορά την υπόθεση της κ. Ζαχοπούλου Παναγιώτας το ποσό των 4.629,07€ για την Μελέτη «Ανάπλαση Παραλίας στο Δ.Δ Σάρτης»

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6492 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 4.629,07€ € για την υπόθεση της κ. Ζαχοπούλου Παναγιώτας για την Μελέτη «Ανάπλαση Παραλίας στο Δ.Δ Σάρτης»

 

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Ζαχοπούλου Παναγιώτα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                                 Υπογραφές

                                                           Ακριβές Απόσπασμα

                                                               Ο Δήμαρχος