Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                            1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                      2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                            3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 7ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων».

 

Αριθμός Απόφασης: 190/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

Ι.ΚΛΕΤΤΑΣ-Χ.ΣΕΛΕΒΕΝΤΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.

Τ.35/1-9-2011

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ.

12.102,30

02.30.7413.0044

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 12.102,30€ για ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ στους Ι.ΚΛΕΤΤΑΣ-Χ.ΣΕΛΕΒΕΝΤΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7413.0044.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                               Υπογραφές

                      Ακριβές Απόσπασμα

                                        Ο Δήμαρχος