Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 19

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10 Οκτωβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 05/10/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος              ουδείς     
2.Λαθούρη Καλή
3. Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 19/2011.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« αιτήσεις πολιτών».

Θέμα:2ο

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Θέτει υπόψη του τοπικού συμβουλίου την :
1.    H υπ αριθμ 16063/04-10-2011 αίτηση του Ιωαννίδη Σπύρου του Σταύρου με την οποία ζητάει να απομακρυνθούν τα μπάζα από το ρέμα καθώς και να γίνει οριοθέτηση του ρέματος διότι θέλει να ανακατασκευάσει την περίφραξή του.
2.    Την υπ αριθ 57/05-09-2011 αίτηση του Καραχάλιου Αθανασίου του Γεωργίου με την οποία ζητάει ότι δεν επιθυμεί την χορήγηση άδειας χρήσης πεζοδρομίου περιμετρικά της οικίας του για οποιαδήποτε χρήση ψησταριάς επειδή ο καπνός της ψησταριάς ενοχλεί τους πελάτες του και είναι αποδέκτης παραπόνων από τους ενοικιαστές του .
3.    Την από 12-08-2011 των Πατσάλα Χρήστου και Βασιλείου με την οποία ζητούν να οριοθετηθεί το ποτάμι που βρίσκεται στην περιοχή Αγ.Παύλος
4.    Την υπ αριθ 12794 από 11-08-2011 αίτηση του Καμπούρη Ευστρατιου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στο κτήμα του το οποίο βρίσκεται στο βουναλάκι για το Μετόχι.
5.    Την υπ αριθ 13688/25-08-2011 αίτηση του Παπαζαχαρία Πέτρου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παρο0χής ύδρευσης στο κτήμα του που βρίσκεται στη θέση Ξηροποτάμου .
6.    Την από 10-10-2011 αίτηση του Τσελεπή Ανέστη με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ,κτήμα του .
7.    Την υπ αριθ 16370 από 10-10-2011 αίτηση της Ουλιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο κτήμα της που βρίσκεται προ του κοινοτικού κτήματος
8.    Την από 10-10-2011 αίτηση του Τσαχουρίδη Σωκράτη του Παναγιώτη με την οποία ζητάει να φωτιστεί ο δρόμος μπροστά από το Ξενοδοχείο του με την επωνυμία ΑΖΑLEA
9.    Την υπ αριθ 12568/08-08-2011 αίτηση της Γρηγορίου και Κωνσταντίνου Τσάμη ΑΕ σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών για την αποφυγή λιμναζόντων  υδάτων  μπροστά στα σπίτια τους  .
10.    Την υπ αριθ 12296/02-08-2011 αίτηση της Κρυωνά Ειρήνης του Θωμά με την οποία ζητάει παραχώρηση 60τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά της.
11.    Την υπ αριθ 12297/02-08-2011 αίτηση της Ανδριοπούλου Κωνσταντίας του Λάμπρου με την οποία ζητάει παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 50τν για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες
12.    Την υπ αριθ 12310/02-08-2011 της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 80τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .
13.    Την υπ αριθ 11721/22-07-2011 αίτηση του Ταξιφώτη Τριαντάφυλλου του Αθανασίου με την οποία ζητάει την διάνοιξη χειμάρρου στη θέση Μπακάλη Λάκος που έχουν κλείσει οι ιδιοκτήτες
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής

1. Για την υπ αριθμ 16063/04-10-2011 αίτηση του Ιωαννίδη Σπύρου του Σταύρου με την οποία ζητάει να απομακρυνθούν τα μπάζα από το ρέμα καθώς και να γίνει οριοθέτηση του ρέματος διότι θέλει να ανακατασκευάσει την περίφραξή του αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει οριοθέτηση του ρέματος (έχει μπεί και στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012)
2.Για την αίτηση του Καραχάλιου Αθανάσιου του Γεωργίου αποφασίζετε ομόφωνα να αναβληθεί για το επόμενο συμβούλιο ,
3.Γιατ την από 12-08-2011 των Πατσάλα Χρήστου και Βασιλείου με την οποία ζητούν να οριοθετηθεί το ποτάμι που βρίσκεται στην περιοχή Αγ.Παύλος απόφασίζετε  ομόφωνα να γίνει οριοθέτηση (έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012)
4.Για την υπ αριθ 12794 από 11-08-2011 αίτηση του Καμπούρη Ευστρατιου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στο κτήμα του το οποίο βρίσκεται στο βουναλάκι για το Μετόχι. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
5  Για την υπ αριθ 13688/25-08-2011 αίτηση του Παπαζαχαρία Πέτρου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στο κτήμα του που βρίσκεται στη θέση Ξηροποτάμου αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
5    Για την από 10-10-2011 αίτηση του Τσελεπή Ανέστη με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ,κτήμα του αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
6    Για την υπ αριθ 16370 από 10-10-2011 αίτηση της Ουλιτσοπούλας Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο κτήμα της που βρίσκεται προ του κοινοτικού κτήματος να επανέλθει με νέα αίτηση για να μα διευκρινήσει αν κατοικεί στο κτήμα αυτό η αν έχει ζώα
7     Για την από 10-10-2011 αίτηση του Τσαχουρίδη Σωκράτη του Παναγιώτη με την οποία ζητάει να φωτιστεί ο δρόμος μπροστά από το Ξενοδοχείο του με την επωνυμία ΑΖΑLEA αποφασίζετε ομόφωνα θετικά (έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα)
8    Για την υπ αριθ 12568/08-08-2011 αίτηση της Γρηγορίου και Κωνσταντίνου Τσάμη ΑΕ σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών για την αποφυγή λιμναζόντων  υδάτων  μπροστά στα σπίτια τους αποφασίζετε ομόφωνα έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα .
9    Για την υπ αριθ 12296/02-08-2011 αίτηση της Κρυωνά Ειρήνης του Θωμά με την οποία ζητάει παραχώρηση 60τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά της αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
10    Για την υπ αριθ 12297/02-08-2011 αίτηση της Ανδριοπούλου Κωνσταντίας του Λάμπρου με την οποία ζητάει παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 50τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
11    Για την υπ αριθ 12310/02-08-2011 της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 80τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
12    Την υπ αριθ 11721/22-07-2011 αίτηση του Ταξιφώτη Τριαντάφυλλου του Αθανασίου με την οποία ζητάει την διάνοιξη χειμάρρου στη θέση Μπακάλη Λάκος που έχουν κλείσει οι ιδιοκτήτες αποφασίζετε ομόφωνα να καλέσουμε και τον ιδιοκτήτη του γειτονικού κτήματος για να βρεθεί μεταξύ αυτών λύση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19 /2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφές    Υπογραφή       
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος