Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 187

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19 Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 97/15.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες 5 (πέντε )   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης  Αθανάσιος  Μητσιάρα Σόνια.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Τζίτζιος Δημητρός Δημήτριος Αχιλλέας Παπαστεργίου.
 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 7ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2011  

ΘΕΜΑ: Αίτηση  των: Αναγνωστάρα Ιωάννη ,Καρακυριαζή Ιωάννη  και του Δημητρίου Βαγιωνά   οι οποίοι ζητούν να προχωρήσει η Δ.Κ. Νικήτης και ο Δήμος στη κατασκευή ράμπας καθέλκυσης-ανέλκυσης σκαφών (γλίστρα) στην περιοχή Ελιά στην θέση Μικρή Ελιά.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού  Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος:

Οι κυρ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Καρακυριαζής  Ιωάννης  και ο Δημήτριος  Βαγιωνάς    ζητούν να προχωρήσει η Δ.Κ.Νικήτης και ο Δήμος στη κατασκευή ράμπας καθέλκυσης-ανέλκυσης σκαφών (γλίστρα) στην περιοχή Ελιά στην θέση Μικρή Ελιά για την εξυπηρέτηση των μικρών σκαφών αναψυχής τουριστών, επισκεπτών, ερασιτεχνών αλιέων. Επίσης τονίζουν ότι στην περιοχή αυτή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων.
   
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 
 Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι οι κυρ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Καρακυριαζής  Ιωάννης  και ο Δημήτριος  Βαγιωνάς  θα πρέπει να διευκρινίσουν αν η κατασκευή ράμπας καθέλκυσης-ανέλκυσης θα γίνει με δικά τους έξοδα καθώς επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν ένα σχεδιάγραμμα με το οποίο θα διευκρινίζετε η ακριβής θέση το ύψος το μήκος και το πλάτος της ράμπας   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ