Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 185

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12433/04.08.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 185/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00€), για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φρεατίων».

Αριθμός θέματος: 2ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη άμεσης προμήθειας εκατό (100) μεταλλικών φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιπλημμυρική προστασία των δημοτικών δρόμων του οικισμού της Δ.Κ. Συκιάς. Για το λόγο αυτό, έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της περί προμηθειών ΟΤΑ νομοθεσίας, καθώς επίσης και την από 05/08/2011 γνωμοδότηση/εισήγηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 180/2011 απόφαση μου προέβηκα στην απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας στην Μπότου Μαγδαληνή, Χρώματα – Είδη Υγιεινής, Συκιά Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 041236834, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, η Ο.Ε. πρέπει να προβεί σε έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και τη ψήφιση σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00€), σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6662.0008.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φρεατίων», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.25.6662.0008 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φρεατίων», που αφορά την προμήθεια εκατό (100) μεταλλικών φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιπλημμυρική προστασία των δημοτικών δρόμων του οικισμού της Δ.Κ. Συκιάς.

β) Ψηφίζει πίστωση δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00€), σε βάρος του Κ.Α.02.25.6662.0008, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι της Μπότου Μαγδαληνής, Χρώματα – Είδη υγιεινής, Συκιά Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 041236834, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 185/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές