Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 184

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12433/04.08.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: 184/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων».

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, απαιτείται η προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων ειδών. Για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011, έχει προβλεφθεί ο κωδικός 02.20.6662.0001 με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων» και έχει εγγραφεί πίστωση ποσού εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€).

Επιπλέον, για την υλοποίηση της προμήθειας, το τεχνικό τμήμα του Δήμου μας έκανε έρευνα αγοράς και συνέταξε την υπ’ αριθμ. 24/2011 μελέτη προμήθειας, προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Τέλος, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, σε εφαρμογή της περί προμηθειών ΟΤΑ νομοθεσίας, με την υπ’ αριθμ. 179/2011 απόφαση μου, ενέκρινα τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».

Σε εφαρμογή λοιπόν των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας, η Οικονομική Επιτροπή καλείτε σήμερα να αποφασίσει για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση για την εκτέλεση της.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Το άρθρο 4 του Ν.2286/95.

Τα άρθρα 3 & 4 και 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

α/α

Περιγραφή Είδους

Ε/Μ

Ποσότητα

Τ.Μ.

Μερική

Δαπάνη

1

Ηλεκτρονική λυχνία compact 21W

τεμ.

3500

7,10

24.850,00

2

Ηλεκτρονική λυχνία 15W

τεμ.

1300

6,50

8.450,00

3

Λυχνία υδραργύρου 80W

τεμ.

700

3,50

2.450,00

4

Λυχνία υδραργύρου 125W

τεμ.

700

3,50

2.450,00

5

Λυχνία υδραργύρου 250W

τεμ.

600

8,90

5.340,00

6

Λυχνία μικτού φωτισμού 160W

τεμ.

700

6,70

4.690,00

7

Λυχνία για γιρλάντα 5W

τεμ.

600

0,52

312,00

8

Λυχνία φθορισμού 18W

τεμ.

50

4,00

200,00

9

Λυχνία φθορισμού 36W

τεμ.

10

3,85

38,50

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

48.780,50

Φ.Π.Α. 23%

11.219,52

ΣΥΝΟΛIKH ΔΑΠΑΝΗ

60.000,02

   
   

Όπως οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται στην με αριθμό 24/2011 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Ψηφίζει πίστωση εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), σε βάρος του Κ.Α.02.20.6662.0001, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 184/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές