Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 175

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 Νεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 86/22.11.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος  Ζαφειρούδης Αθανάσιος

Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   Μητσιάρα Σόνια      

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2011  

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση στα όρια των οικοπέδων με υπόδειξη τοπογράφου κολώνων  Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. στον δεύτερο παραλιακό δρόμο της Δ.Κ. Νικήτης από Κλεάνθη Δούκα μέχρι το ρέμα Παπαδιάς λάκκο.

Ο κυρ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπόδειξη τοπογράφου του κυρ. Σάλιαρη  έχουν καθοριστεί τα σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν οι κολώνες της Δ.Ε.Η  Ο.Τ.Ε. στον δεύτερο παραλιακό δρόμο από Κλεάνθη Δούκα μέχρι Παπαδιάς λάκκο της Δ.Κ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας. 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προχωρήσει ο Δήμος στην τοποθέτηση των κολώνων της Δ.Ε.Η  Ο.Τ.Ε. στα σημεία τα οποία έχουν καθοριστεί από τον τοπογράφο του δεύτερου παραλιακού δρόμου από Κλεάνθη Δούκα μέχρι Παπαδιάς λάκκο  της Δ.Κ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ