Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 172

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 Νεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 86/22.11.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος  Ζαφειρούδης Αθανάσιος

Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   Μητσιάρα Σόνια      

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                                   
                                   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 172/2011  

ΘΕΜΑ: Πρόταση για καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσημου Εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Νικήτης.

Ο κυρ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το υπ’ αριθμ. 18109/04-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας  καθώς και το άθρο 83 παρ.1γ και το άρθρο 84 παρ.2α του Ν3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας .     

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει τις θέσεις:
1.    Στο λιμάνι της Δ.Κ.Νικήτης
2.    Στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης
3.    Στον δεύτερο παράλληλο του κεντρικού δρόμου της Δ.Κ.Νικήτης.
4.    Στον κεντρικό δρόμο της Δ.Κ.Νικήτης απέναντι από το Κ.Ε.Π. για λειτουργία εμποροπανήγυρις για το τριήμερο 13-14-15 Σεπτεμβρίου.
5.    Έξω από την λαϊκή αγορά της Δ.Κ.Νικήτης. 

 
    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 172/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ