Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 170

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο   δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 46/06-10-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερις {4}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος  ,Πρόεδρος              4.Ζαφειρούδης Αθανάσιος      
2.Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
3.Μητσιάρα Σόνια
4.Γεωργακούδας Λάμπρος
   
Ο κυρ. Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος  προσήλθε  κατά το τρίτο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης.

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθμός Απόφασης 170/2011.
                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Υποβολή φακέλου για προέγκριση καταστήματος βιβλιοχαρτοπωλείου των Αλέγρα 
Κωνσταντίνο και Αλέγρα  Δημήτριο ».

Θέμα:7ο
 
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο  (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, πρέπει να χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.
    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
    Την 45/06-10-2011 αίτηση των Αλέγρα Κωνσταντίνο και Αλέγρα  Δημήτριο του Ιωάννη  οι οποίοι προτίθεται να λειτουργήσουν κατάστημα «βιβλιοχαρτοπωλείου», στη Νικήτη, της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας. 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
3.    Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αποφασίζει ομόφωνα

Να χορηγήσει άδεια προέγκρισης  καταστήματος « ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΊΟΥ»
στους  Αλέγρα Κωνσταντίνο και Αλέγρα Δημήτριο του Ιωάννη 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές       
               

                                              Ακριβές απόσπασμα 
      Ο Πρόεδρος

                                                       
                                                          Τσολίδης   Αθανάσιος