Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20303/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.      3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                            4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                    6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                 7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος               8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                   9) Πράτσας Άγγελος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                 10) Πράτσας Ιωάννης
11) Γκιώτης Νικόλαος                        11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
12) Κωστίκας Στυλιανός                     12) Πετρίδης Νικόλαος
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος                13) Μάλαμα Κυριακή
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος, κ.Χριστοδούλου Νικόλαος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  397/2011
Θέμα: 2ο    
«Καθορισμός αριθμού θέσεων και αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 στο Δήμο Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παραλίκα Θεοδόσιο, δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.
Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους,
β. σε ιδιωτικούς χώρους.
6. Με αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση, που λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) μέτρων, σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, σε κωμοπόλεις και χωριά.
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
7. Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη:
α) του οικείου επιμελητηρίου,
β) της ομοσπονδίας επαγγελματιών – βιοτεχνών της περιοχής,
γ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,
δ) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,
στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και
ε) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται για δήμους με πληθυσμό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κατοίκους ή για πρωτεύουσες νομών, εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήμου, ως πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζεται από αυτούς: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) της ομοσπονδίας επαγγελματιών – βιοτεχνών της περιοχής, γ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπό του, πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή, δ) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, ε) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
Η γνώμη της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου».
Οι φορείς της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95  όπως ισχύει απέστειλαν τη γνώμη που απαιτείται με σχετικά έγγραφά τους.
Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 49/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισμό θέσεων για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
Παρακαλώ όπως καθορίσουμε τους χώρους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
• Τις παραγράφους 5 ως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει έπειτα από τις τροποποιήσεις των νόμων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)
• Τα σχετικά έγγραφα των φορέων της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95,  όπως ισχύει, σχετικά με την παροχή γνώμης
• Τις ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση συνολικά δέκα έξι (16) αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμων μικροπωλητών) στο Δήμο Σιθωνίας,  ως εξής:
Α. Για πώληση καλαμποκιού θέσεις οχτώ (8) – ποπ κορν, θέσεις τέσσερις (4) – γριάς μαλλί, θέσεις τέσσερις (4)

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Παπαλέξης Κων/νος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Φάλκος Κων/νος, 10) Γκιώτης Νικόλαος, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Τσιάρας Εμμανουήλ, 14) Σπανός Μιχαήλ, 15) Πράτσας Άγγελος, 16) Κατσίκης Παναγιώτης, 17) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος.

 2. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση συνολικά έξι (6) Αδειών κινητών καντινών σε συγκεκριμένο χώρο (ιδιωτικό), μη σταθερά συνδεδεμένων με το έδαφος, μία για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 5) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 6) Φάλκος Κων/νος, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 9) Τσιάρας Εμμανουήλ, 10) Σπανός Μιχαήλ, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 13) Χριστοδούλου Νικόλαος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, διότι δεν θέλει να καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός αδειών, 2) Γκιώτης Νικόλοας, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 5) Λογοτριβή Ελένη.

3.ΘΕΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΟΔΙΑΣΘΕΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Άρθρο 6 του Π.Δ.254/05  και Π.Δ. 51/06 (ΦΕΚ 53/13-3-2006 τεύχος Α’)

Ομόφωνα χώρος για εγκατάσταση των δημοτών μας παραγωγών ορίζεται, όπως έχουν οριστεί από τα Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμων μικροπωλητών) σε ιδιωτικούς χώρους με αριθμό θέσης, ως εξής:
Α. Για πώληση καλαμποκιού – γριάς μαλλί, σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα γίνουν.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 397/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 23/12/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ