Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                            1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                               2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                   3) Φάλκος Κωνσταντίνος                            
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                              4)  Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                            5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                              6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                             9)  Πράτσας Άγγελος
10) Γκιώτης Νικόλαος                                    10) Πετρίδης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση στο τέλος της συζήτησης του 13ου  θέματος.


Αριθμός Απόφασης:  367/2011
Θέμα: 15ο   εντός ημερήσιας διάταξης
«Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Ντέμπλα Κυπαρρίση, Αντιδήμαρχο του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι προτείνεται να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, όπως παρακάτω:
α)στην ενίσχυση του Κ.Α.02.10.6231 με τίτλο «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών- Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών», με το ποσό των 5.000,00€ 
β)στην ενίσχυση του Κ.Α.02.20.6112.003 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας», με το ποσό των 19.600,00€
γ)στην ενίσχυση του Κ.Α.02.20.6112.004 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας», με το ποσό των 19.600,00€
δ)στην δημιουργία νέου κωδικού υπό Κ.Α.02.15.6231 με τίτλο «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών-Υπηρεσιών Πολιτισμού-Αθλαητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής», με το ποσό των 15.000,00€
ε)στην δημιουργία νέου κωδικού υπό Κ.Α.02.15.7411.0047 με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη κατ΄επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου Νικήτης», με το ποσό των 10.000,00€
ζ)στην δημιουργία νέου κωδικού υπό Κ.Α.02.15.7411.0048 με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη κατ΄επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά», με το ποσό των 10.000,00€
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας, για την ενίσχυση των παρακάτω κωδικών με τη μεταφορά των πιστώσεων από το αποθεματικό Κ.Α.02.90.9011 και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις:
α1. ενισχύει τον Κ.Α.02.10.6231 με τίτλο «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών- Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών», με το ποσό των 5.000,00€ 
α2. ενισχύει τον Κ.Α.02.20.6112.003 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας», με το ποσό των 19.600,00€
α3. ενισχύει τον Κ.Α.02.20.6112.004 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας», με το ποσό των 19.600,00€
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας, για την δημιουργία των παρακάτω κωδικών με τη μεταφορά των πιστώσεων από το αποθεματικό Κ.Α.02.90.9011 και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις:
β1. δημιουργεί τον Κ.Α.02.15.6231 με τίτλο «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών-Υπηρεσιών Πολιτισμού-Αθλαητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής», με το ποσό των 15.000,00€
β2. δημιουργεί τον Κ.Α.02.15.7411.0047 με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη κατ΄επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου Νικήτης», με το ποσό των 10.000,00€
β3. δημιουργεί τον Κ.Α.02.15.7411.0048 με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη κατ΄επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά», με το ποσό των 10.000,00€
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 367/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 22/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ