Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                             1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                               2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                 3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                              4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                           5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                               6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                  10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  365/2011
Θέμα: 13ο    
«Συζήτηση για την παράκαμψη Νικήτης».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Αρχικά θα σας ενημερώσω για τις μελέτες που εκπονούνται:
Α) 1η μελέτη από 2008 (επιβλέπουσα υπηρεσία ΔΔΕ/ΠΚΜ): Νέος οδικός άξονας από Κελί (κόμβος με οδικό άξονα Πολυγύρου-Αγ. Όρους) μέχρι το Τριεθνές (Διασταύρωση Νικήτης-Ν.Μαρμαρά-Αγ.Νικολάου) προϋπολογισμός 1.100.000 €. Είναι στο στάδιο της μελέτης των τεχνικών, έχει οριστικοποιηθεί η όδευση και η μηκοτομή χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση περίπου 1.500.000 € για να ολοκληρωθεί η μελέτη αλλά και να συμπληρωθεί με τις προσβάσεις της Νικήτης και του Αγ. Νικολάου. Είναι σταματημένη από τις αρχές του 2010 διότι δεν υπάρχει η χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικός οδικός άξονας για τη Σιθωνία. Πρέπει η ΠΚΜ να χρηματοδοτήσει τη μελέτη ή να χρηματοδοτηθεί από Υπουργεία ή προγράμματα για να ολοκληρωθεί.
Β) 2η μελέτη από 2009 (επιβλέπουσα υπηρεσία ΔΔΕ/ΠΚΜ): Βελτίωση Οδικού άξονα από Μουδανιά μέχρι το Τριεθνές με διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου αλλά και με πολλές παρακάμψεις, προϋπολογισμός 3.600.000€. Χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί όλο το μήκος του οδικού άξονα με όλες τις απαραίτητες μελέτες αλλά και να επεκταθεί η μελέτη μέχρι Ν.Μαρμαρά και Βουρβουρού.
Σήμερα η ΠΚΜ έχει επικεντρωθεί στο πέρασμα της Νικήτης και ολοκληρώνει τρεις (3) προτάσεις: 1) πριν από τη Νικήτη, συνδέεται με τον οδικό άξονα Κελί-Τριεθνούς και έτσι παρακάμπτει τη Νικήτη μεγάλη παράκαμψη, 2) Κατασκευή περιφερειακού Νικήτης  (μικρή παράκαμψη Νικήτης) και 3) Την κατασκευή τούνελ που ξενικά πριν τη Νικήτη (Χουχούτας Γεώργιος) και καταλήγει μετά τον Μασούτη.
 Το κυκλοφοριακό κομφούζιο που δημιουργείται κάθε καλοκαίρι είναι απαράδεκτο, η ΠΚΜ πρέπει να δώσει λύση. Είναι ίσως το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιφέρειας. Οι αρνητικές επιπτώσεις που δημιουργούνται είναι απίστευτα μεγάλες. Δεν πάει άλλο, η περιοχή μας δυσφημείται υπέρμετρα. Η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πρέπει να το έχει σαν πρώτη προτεραιότητα. Με δεδομένο το ΕΣΠΑ μπορεί να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του έργου, να έχουμε ώριμες μελέτες που επιβάλλεται άμεσα να επιταχυνθούν.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρός Αστ. Δημήτριος αναφέρει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μελετητές.
Ο Αντιδήμαρχος Δημητρός Αλ. Δημήτριος αφού αναφέρει ότι πρέπει να φύγει ο δρόμος μέσα από τη Νικήτη, θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί κατ΄αρχήν το θέμα του περιφερειακού δρόμου και τελευταίο η κατασκευή τούνελ στη Νικήτη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι ο δρόμος Μουδανιά-Χλιαδού Νικήτης έπρεπε να είχε γίνει, να καταγγελθεί η αργοπορία κατασκευής του, να επεκταθεί μέχρι Ν.Μαρμαρά και Βουρβουρού, ο περιφερειακός δρόμος στη Νικήτη δύσκολα μπορεί να γίνει άρα θα πάμε σε τούνελ και όσον αφορά το δρόμο Πολύγυρος-Βραστά-Κελί-Χλιαδού Νικήτης θεωρεί ότι είναι όραμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρεβενικιώτης Δημήτριος αναφέρει ότι διεκδικητικό πρέπει να είναι το πλαίσιο προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να πάρουμε ομόφωνη απόφαση και να προχωρήσει η ποιο γρήγορη λύση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πετρίδης Νικόλαος αναφέρει ότι προσωρινά θα μπορούσε να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος στη Νικήτη.
Ο Δήμαρχος κλείνοντας τη συζήτηση αναφέρει ότι δεν αποκλείουμε τίποτα, διεκδικούμε τα πάντα, να ενταχθεί το έργο κατασκευής του δρόμου Μουδανιών-Χλιαδού Νικήτης με επέκταση μέχρι Βουρβουρού και Πόρτο Καρράς στο ΕΣΠΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω,
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Α)Την σύνταξη εγγράφου διαμαρτυρίας προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Β) Τη σύνταξη εγγράφου για την χρηματοδότηση-επίσπευση όλων των μελετών, για την συντόμευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του φακέλου που αφορά τον δρόμο Μουδανιών-Χλιαδού Νικήτης με την προσθήκη επέκτασης του μέχρι Βουρβουρού και Ν.Μαρμαρά και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
Γ)Συστήνει επιτροπή αποτελούμενη από τους : Δήμαρχο Τζίτζιο Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Δημητρό Αλ. Δημήτριο, Πρόεδρο Δ.Σ. Αρσένη Καλλικρατίδα, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νικήτης Τσολίδη Αθανάσιο, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Αγ.Νικολάου Παρδάλη Γεώργιο, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά Καπλάνη Γεώργιο, και τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Γιοβανούδα Βαρσάμη, Πράτσα Άγγελο, Ρεβενικιώτη Δημήτριο, Μάλαμα Κυριακή, η οποία επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τους υπευθύνους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να ενημερωθεί για την πορεία των μελετών και για να διατυπώσουμε τις απόψεις μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 365/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ