Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                             1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                  3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                              4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                           5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                               6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                 10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  359/2011
Θέμα: 7ο    
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 16.850,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ψηλογιάννη Γεώργιο, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το με αρ.πρωτ.: 149252/14-11-2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Κεντρική Υπηρεσία, και την Χ.Ε. 47300/2011, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 16.850,00 €  που αφορά  1η κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. Το ποσό αυτό δεν είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αρμοδιότητάς τους των πιστώσεων που τους διατίθενται.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή και κατανομή των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πιστώσεως.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 16.850,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:
Εγγράφει πίστωση 16.850,00 € στον Κ.Α. 06.00.1312.0000 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001)», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.15.6141.0002 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων-λοιπές δαπάνες που δεν  μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω ομάδες» μεταφέρει πίστωση 16.850,00 € και κατανέμει ως εξής:

Α) Ποσό εκ 16.850,00 € για την επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών Σχολείων  του  Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας, για το λόγο αυτό επιχορηγεί με το ποσό των 16.850,00 € το Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.
 Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 359/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ