Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                            1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                               2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                  3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                              4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                            5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                               6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                             9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                 10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  357/2011
Θέμα: 5ο    
«Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την συμμετοχή των Δήμων της Χαλκιδικής στον «Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού Χαλκιδικής».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 86/06-10-2011 έγγραφο του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Marketing του Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλει την οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας, η οποία συντάχθηκε από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με σκοπό τη συμμετοχή των Δήμων της Χαλκιδικής στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing του Ν. Χαλκιδικής».
Τα όργανα διοίκησης του φορέα είναι τα εξής: 1) Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από τα τακτικά μέλη της εταιρείας, 2) Το Δ.Σ. όπου απαρτίζεται από 7 μέλη, 3) Την εκτελεστική επιτροπή όπου αποτελείται από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος του Δ.Σ. που προτείνεται από τον Πρόεδρο, 4) Από την Επιτροπή οικονομικού ελέγχου και διαχειριστικού ελέγχου. Τα μέλη της επιτροπή αυτής επιλέγονται από το Δ.Σ. για τετραετή θητεία και η σχετική απόφαση επικυρώνεται από τον Γενική Συνέλευση.
Το κεφάλαιο της εταιρεία αυξάνεται από 2011 με την εγγραφή νέων μελών κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) για την κάλυψη. Τα νέα μέλη όπου είναι οι Δήμοι θα καταβάλουν 15.000,00 € ο καθένας. Το ποσό των 75.000,00 € θα αποδίδεται από τους συγκεκριμένους εταίρους ως εισφορά κάθε έτος από το 2012 έως το 2015.
Ο Δήμαρχος προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στον ανωτέρω οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι θα μετέχει στο Δ.Σ. του ανωτέρω οργανισμού εκπρόσωπος του Δήμου Σιθωνίας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά τη συμμετοχή του Δήμου στον ανωτέρω οργανισμό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, την οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας και την πρόταση του Δημάρχου,
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στον «Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού Χαλκιδικής» με το ποσό των 15.000,00 €, υπό την προϋπόθεση ότι θα μετέχει στο Δ.Σ. του ανωτέρω οργανισμού εκπρόσωπος του Δήμου Σιθωνίας.
Για το λόγο αυτό τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 15.000,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 02.15.7521.0001 με τίτλο «Συμμετοχή στο κεφάλαιο του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού Χαλκιδικής».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 357/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ