Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                   1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       3) Φάλκος Κωνσταντίνος                            
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                    4)  Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                  5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                     6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                  7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                   9)  Πράτσας Άγγελος
10) Γκιώτης Νικόλαος                                            10) Πετρίδης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση στο τέλος της συζήτησης του 13ου  θέματος.


Αριθμός Απόφασης:  353/2011
Θέμα: 1ο    εντός ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Δ.Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Καραμπατάκη Δημήτριο, Ειδικό Σύμβουλο του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α):
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ’. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, ορίζονται τα εξής:
«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.»

Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:
«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια.
β. Η προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Νοεμβρίου 2011.
γ. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
δ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ε. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης.»

Σύμφωνα με τις παρ.5 έως 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«5. (4). Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.
6. (5).Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
7. (6).Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή.
8. (7). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου.
9. (8). Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010), καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 7 της υπ. αριθμ’. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.:
«Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.»

Λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Τεύχος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Δ.Σιθωνίας» (υπ’αριθμ.254/2011 Απόφαση του Δ.Σ.) καθώς και τα σχετικά οριζόμενα στο Π.Δ 185 (ΦΕΚ 221/Τεύχος Α/12-9-2007) / Άρθρο 2, υποβάλλω στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012 – 2014 του Δ.Σιθωνίας.
 Το υπόψη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προέκυψε από την εργασία της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου μετά από την επεξεργασία και σύνθεση των προτάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου, των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου  – οι οποίες και σας επισυνάπτονται συνημμένα – καθώς και των προτάσεων που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης. Ως προς τούτο, σας υπενθυμίζω ότι η διαδικασία διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ξεκίνησε ήδη από τις 29 Αυγούστου 2011 με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του τεύχους ««Στρατηγικός Σχεδιασμός Δ.Σιθωνίας».

Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Σιθωνίας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή.
Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 7/2011   απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και είδε
• την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.β’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010
• τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
• την υπ’ αριθ. 8/2011 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, λαμβάνοντας όψη και το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο συνέταξε η υπηρεσία προγραμματισμού έπειτα από τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου και τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου.
• την υπ’ αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση  ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και ψηφίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα ετών 2012-2014 του Δήμου Σιθωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.


Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 353/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 22/11/2011
Ο Πρόεδρος

 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ