Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                               5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ .Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  309/2011
Θέμα: 15ο    
«Αιτήσεις ιδιωτών για διαγραφές».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Σπανό Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις φορολογουμένων δημοτών του Δήμου, με τις οποίες ζητούν τη διαγραφή και μείωση χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Οι σχετικές αιτήσεις ελέγχθηκαν από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων .
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό της επιτροπής και τις σχετικές αιτήσεις,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Συμφωνεί με την απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών όπως αποφασίστηκε ανά αίτηση, ως εξής:

1.        ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΩΔ. 02-2344 & 02-2345. ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2003 ΚΑΙ 2004 ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡ ΧΡΕΩΣΗΣ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 1.000κ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΆΘΕ ΈΤΟΣ, ΛΟΓΩ  ΟΤΙ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ. ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΈΤΟΣ 1480?. ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2003 Χ.Κ.143, 2499,60?, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2004  Χ.Κ. 190, 904,45?, Χ.Κ. 190, 3257,92? ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2006 Χ.Κ. 264, 2584,7?. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11480/19-7-2011
Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 218-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Ο ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΛΕΥΚΟ
 
2.        ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-0595, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13840/30-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
3.        ΑΙΤΗΣΗ HITSCHE JACQUELINE ΜΕ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1619, ΖΗΤΆ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 57,20 ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΤΙ Η ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.15333/22-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
4.        ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 01-0907 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2006 ΚΑΙ 2007 ΣΕ 500κ.. ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13264/19-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΚΑΙ 2006 ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 1200 ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 1172 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008 ΚΑΙ 2009 ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 50 ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ, ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ 2003-2004, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ 730 ΚΥΒ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ 2008 ΚΑΙ 2009
 
5.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΖΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-2244, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 50? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15241/20-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΟΤΙ Η ΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
6.        ΑΙΤΗΣΗ ΑΘ. ΧΑΒΑΔΕΛΟΣ Α.Ε. ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1165 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 5019,00? ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 8084,00?. 15028/16-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ Της ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
7.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 01-2918 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2009ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΕΠΠΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12835/9-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ: ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ. ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
8.        ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΚΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-2110, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2010. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14594/9-9-11.   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

9.        ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-1170, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010, ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14181/5-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
10.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΙΣΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 01-1999 ΚΑΙ 01-2000 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 1.000.000ΔΡΧ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14549/8-9-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
11.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-2163, ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ. ΠΟΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 987,40?. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14547/8-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ. ΚΑΤ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΓΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
 
12.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-0143 & 13-0758 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 123? ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ. ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14488/7-6-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
13.     ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1374 ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13841/30-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
14.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 12752/10-8-11. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 571,82? ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12752/10-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
15.     ΑΙΤΗΣΗ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1484. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 306,70? ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2010 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΟΓΚΗ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13826/30-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
16.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-0667 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 75,90 ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕ ΕΝΩ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14284/6-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ 3817κ. ΕΝΩ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ 3742κ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
17.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-1052 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 150? ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14264/6-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ: ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΜΕ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΩ Η ΟΙΚΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
18.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-0640 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΥΠΕΡΟΓΚΗ. ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ΤΑ STUDIO. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14072/1-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010. ΤΟ 2010 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
19.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-2466, 13-2467 & 13-2468 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 30? ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13896/30-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΤΟΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
20.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-0852 & 13-2450, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 300? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13880/30-8-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ  ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
21.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΕΝ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-1903 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ. ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 100? ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 2125? ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13610/24-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
22.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 01-0765, 01-0766, 01-0767 & 01-0768 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1954,11?. ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13821/30-8-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 2010 ΚΑΙ 2011
 
23.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-1748 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2010ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13373/22-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
24.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΓΡΕΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-2453, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 40,92? ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2004 ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΤΟ 2005. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7339/1-7-10
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
25.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-2176, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 32,14 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2008 ΚΑΙ 32,40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13946/31-8-11 & 14065/1-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 2011. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΙΟ ΠΡΙΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΛΛΑΞΕ ΧΡΗΣΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
26.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-0581, ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 & 2010 ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12107/28-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
27.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  13-0127, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2010 ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13252/19-8-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Τα ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
28.     ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-1953, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 443,80? ΑΠΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ 398 ΚΥΒΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11934/27-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ 55 ΚΥΒΙΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
29.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-2003, ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4982/11-5-10 ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2011). ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12115/29-7-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
30.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΑΓΚΑ ΟΛΓΑΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-1719 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 256,79? ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 02-2255 ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11715/22-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
31.     ΑΙΤΗΣΗ ΛΕΚΚΑ ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-2114, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 629,50? ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11786/25-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΜΕ 1639ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ 1105.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
32.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-2423, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 218,70? ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11590/21-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΜΕ 3131κ. ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ 3095Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
33.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-0192, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ (ΚΛΙΜΑΚΑ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ( ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ Η ΧΡΕΩΣΗ). ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5687/2-5-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
34.     ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 02-1566, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 1995-2000. ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΑΔΙΚΗ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11508/19-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ. ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο κ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ. ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΞΕ Δ/ΝΣΗ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
35.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΚΑ ΘΩΜΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 01-3118, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 146,74 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΥΠΑΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13644/25-8-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΑΡ. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 7615/7-4-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
36.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-2326, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 51,80 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15360/22-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
37.     ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1131, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 172,16 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004-2010. ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13057/17-8-11.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΠΟΣΟ 172,16? ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3/4 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
38.     ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 11-0053, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 60? ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΈΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15459/26-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ, Η ΟΙΚΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
39.     ΑΙΤΗΣΗ ΡΑΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, ΚΩΔ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1428, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 30? ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15512/26-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
40.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11282/14-711, ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΚΊΝΗΤΟ ΩςΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
41.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13968/31-8-11, ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν3756/09 ΦΕΚ 53 Α/31-3-2009 ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 0,5%
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΒΙΒΛΙΑ
 
42.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15348/22-9-11, ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΣΟΥ 3174,27? ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΝΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.
 
43.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7443/26-5-2011, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ , ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2002-2005 ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
 
44.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …/14-9-11, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 80,00? ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3792/9-7-2007 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
45.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14915/14-9-11, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1898/5-8-10 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
46.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΠΟΥΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14765/13-9-11,ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 470,46 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2008-2009 ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5190/132-9-11, 1347/20-7-10, 2463/2-9-10, 2876/7-10-10, 3024/4-11-2010 ΚΑΙ 25275/16-12-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
47.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6406/13-5-11, ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΤΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 2% ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2007 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ 10436,45 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΒΟΛΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ Ε3 ΧΡΗΣΗ 2007
 
48.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6474/16-5-11, ΖΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ  ΜΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005, ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΑΡ. 264/18-12-2006
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
49.     ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΟΤΡΙΒΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14179/5-9-11, ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 211,30? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999 ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ, ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
 
50.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΑΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1637, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 1085,00? ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2153,00? ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15664/27-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
51.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΥΔΡΟΜ. ΒΒ029634/07 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ, ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ (2914ΚΥΒΙΚΑ28-9-2011) ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ, ΕΙΤΕ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15714/28-9-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΕΧΕΙ 2352κ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2011 ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 600ΚΥΒΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΠΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
 
52.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 01-2962, ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΚΑΙ 2010 ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12221/1-7-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 258,70? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 2009 ΔΙΟΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΕΡΟΣΣΟΤΕΡΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ. ΤΟ 2010 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
53.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 13-1157, ΖΗΤΑ ΝΑΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΥΨΗΛΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15878/3-10-11
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
54.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 600? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΛΙΚΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15816/30-9-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ


55. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΔ. 02-1478 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΥΔΡ. 10151, ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 763,50? ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 562 ΚΥΒΙΚΑ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 763,50? ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
56. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΜΩΤΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, ΚΩΔ. 02-1649 ΚΑΙ ΑΡ. ΥΔΡ. 48297 ΖΗΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1998 ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2008 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΨΑΞΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΠΟΥΛΗΘΕΙ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
57. ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΙΗΛ ΦΙΛΩΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΚΩΔ. 02-2596 ΚΑΙ ΑΡ. ΥΔΡ. 73417, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 51,37? ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΘΗΚΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΑΖΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
58. ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΔ. 11-1073, ΑΡ. ΥΔΡ. 11-1073, ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008 ΚΑΙ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΌΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 
59. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΜΟΡΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ, ΚΩΔ. 11-1096 ΚΑΙ ΑΡ. ΥΔΡ. 034483, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 686,50? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΗΤΑΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΙΠΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΜΟΡΙ ΤΟ 2008 ΚΑΤΑ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΙΠΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΔΕΚΤΗ
 
 
60. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΚΩΔ. 02-0637, ΑΡ. ΥΔΡ. 4025695, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 50,03 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 2008 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 50 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
 
61. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΔ. 02-0367 ΑΡ. ΥΔΡ. 5987 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 157,90? ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2008, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
62. ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, ΚΩΔ. 02-2759, ΑΡ. ΥΔΡ. 2226. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1066,40Ε ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2008 ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
63. ΑΙΤΗΣΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΔ. 08-0662, ΑΡ. ΥΔΡ. 250165. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Σ., ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 311,50? ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 435,20? ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2008. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2010 ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 70 ΚΥΒΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
64. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΚΩΔ. 02-0971, ΑΡ. ΥΔΡ. 5565. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 3581,40? ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2008, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 1084 ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΤΙ ΤΩΝ 100 ΚΥΒΙΚΩΝ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
65. ΑΙΤΗΣΗ ΛΕΜΠΕΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΩΔ. 13-1582, ΑΡ. ΥΔΡ. 021785. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 645,64? ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. 1204/25-4-06. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ (ΔΕΜΠΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
66. ΑΙΤΗΣΗ ΦΛΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΔ. 01-1537, ΑΡ. ΥΔΡ. 107239. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 44,00? ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2008, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 27/13-1-10. ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΧΡΕΩΘΗΚΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
67. ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΕ ΙΔ. 003312 ΚΑΙ ΑΦΜ 131144996. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 551,25? ΓΙΑΤΙ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ
 
68. ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΚΩΔ. 08-0396, ΑΡ. ΥΔΡ. 0. ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 38,98? ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2004 ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 29,08? ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2005. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΔΡΕΥΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (11/22-2-10) ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Σπανός Μιχαήλ, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπάρισσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 13) Γκαλή Γιαννούλα, 14) Κατσίκης Παναγιώτης, 15) Γκιώτης Νικόλαος, 16) Φάλκος Κων/νος, 17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 18) Μάλαμα Κυριακή, 19) Πράτσας Άγγελος, 20) Πράτσας Ιωάννης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 309/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ