Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ .Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  308/2011
Θέμα: 14ο    
«Κατανομή ποσού 55.000.00 € στο ΝΠΔΔ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Μαϊου έως Αυγούστου 2011».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Κωστίκα Στυλιανό, Πρόεδρο του ΝΠΔΔ, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το σχετικό υπόμνημα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας, ότι βάσει της Τακτικής Οικονομικής Κατανομής των μηνών Μαϊου μέχρι και Αυγούστου 2011, πρέπει να αποδοθεί το ποσό των 55.000,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011.
Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. και την έγκαιρη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για να μην υπάρξουν πρόστιμα.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το σχετικό υπόμνημα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου,


         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

1) Κατανέμει πίστωση εκ 55.000,00 €, μηνών Μαϊου μέχρι και Αυγούστου 2011, η οποία είχε αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό των εσόδων Κ.Α. 06.00.0611 με τίτλο « ΚΑΠ για τη κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)», του Δήμου οικ. έτους 2011 και των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011 στον  Κ.Α.  02.00.6715.0012 με τίτλο « Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

2) Ψηφίζει πίστωση 55.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6715.0012 του πρ/σμού του Δήμου έτους 2011, για τον ανωτέρω σκοπό.
Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’ ονόματι του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 308/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ