Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                         4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος             6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  303/2011
Θέμα: 9ο    
«Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, αναπληρώτρια διευθύντρια Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγούμενη το ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα µε τον Ν.2939/01 εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία µε τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων συμμετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων συνεργαζόμενοι µε τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρμόδιους φορείς.
Προς υλοποίηση του στόχου της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, σύμφωνα µε την 105134/04 Υπουργική απόφαση συστήθηκε η εταρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» η οποία ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφοράς, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι δε το μοναδικό συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτημένο στην Ελλάδα.
Από την εν λόγω εταιρεία µας γίνεται πρόταση συνεργασίας µε την οποία ο Δήμος θα πρέπει να υποδείξει χώρο, στον οποίο θα μεταφέρονται και θα κατηγοριοποιούνται τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ. Επίσης η εταιρία θα προμηθεύσει μικρά καδάκια για την συλλογή μικρών ηλεκτρικών συσκευών τα οποία θα διαχειρίζεται ο δήμος.
Η μεταφορά στον χώρο συλλογής θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του Δήμου που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων ή από τους ίδιους τους δημότες αφού γίνει σχετική προβολή του προγράμματος µε δαπάνες της εταιρείας για την ευαισθητοποίησή τους.
Θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη πρόταση θα βοηθήσει στην ελάπωση των ογκωδών απορριμμάτων που τώρα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ, θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και στην επίτευξη του εθνικού στόχου που σύμφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες και την εθνική νοµοθεσία είναι η αξιοποίηση-ανακύκλωση για τα ΑΗΗΕ µέχρι τις 31.12.2007 η συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο.
Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνει από το Δήμο θα καταβάλλει τα ποσά που αναφέρονται στη σύμβαση.  Παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του πρ/σμού 2011 για τη δημιουργία και ενίσχυση ως έσοδο «Έσοδα από Ανακύκλωση Ηλεκτρικού  & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή ποσού 1.000,00 €
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα.Καραδήμου και το σχέδιο της σύμβασης, 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Σιθωνίας µε τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχέδιο σύμβασης, ως εξής:

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα  την  ………./20…  μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
αφενός
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH ETAIPEIA»  και το διακριτικό τίτλο  «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.», που εδρεύει στην Καλλιθέα,  Λεωφ. Συγγρού αριθ. 196 και Χαροκόπου αριθμ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας κ. Αλούκο Αλέξανδρο και κ. Σωκράτη Λούβαρη (στο εξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή το «Σύστημα»)
αφετέρου
του Δήμου ……… (………, ΑΦΜ ……….., ΔΟΥ ………..) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο κ. ……………., κάτοικο …………… (στο εξής καλούμενος ο «Δήμος»)
ΠPOOIMIO
A. H Εταιρεία έχει οργανώσει εγκεκριμένο από το Y.ΠE.XΩ.ΔE [δυνάμει της υπ’ αριθ. 105134/10.6.2004 απόφασης του Υπουργού ΠE.XΩ.ΔE, (ΦEK 905 B’/17.6.2004)] συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το N. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004.
B. Οι Δήμοι και οι κοινότητες ως αρμόδιες για τη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων εντός των ορίων, όπου εκτείνεται η αρμοδιότητα τους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. I β (4) του Ν. 3463/2006, οφείλουν να εντάξουν το δικό τους σύστημα διαχείρισης που ήδη εφαρμόζουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε».
Γ. Ο Δήμος διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό και έχει την   απαιτούμενη υποδομή και εμπειρία για τη συλλογή και μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων.
Δ. H συλλογή των AHHE τα οποία,  δεν αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα την υπ’ αριθ. Η.Π. 50910/2727 για «τα μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», θα πραγματοποιείται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα.

Ε. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι η κοινοτική οδηγία 2002/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης  Ιανουαρίου 2003 θέτει ως εθνικό στόχο για το έτος 2007 τη χωριστή συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά μέσο όρο ανά κάτοικο, δηλαδή τη συλλογή 44.000 τόννων, ο Δήμος με τη σειρά του συμμετέχει κατά την αναλογία της εκτάσεως της περιφέρειας αυτού και του πληθυσμού του, στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
1. Αντικείμενο σύμβασης
Mε την παρούσα η Εταιρεία αναθέτει στον Δήμο και ο Δήμος δυνάμει της …………απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του και στη βάση του προγράμματος του «Συλλογή Ογκωδών» αναλαμβάνει για την περιφέρεια της αρμοδιότητας του την συλλογή, φόρτωση και μεταφορά των ΑΗΗΕ προς το σημείο συλλογής του Δήμου.
Το σημείο συλλογής του δήμου είναι ο χώρος που διαθέτει ο Δήμος κατά χρήση μόνο στην εταιρεία, στον οποίο (χώρο) τοποθετούνται τα συλλεχθέντα από το δήμο ΑΗΗΕ, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
Η εταιρεία θα παραλαμβάνει με δικά της μέσα τα ΑΗΗΕ για να τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

2. Εκτέλεση και περιγραφή εργασιών – δημοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ
2.1 Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους δημότες ως προς τα σημεία συλλογής και το χρόνο παραλαβής των αποβλήτων, το προσωπικό του Δήμου θα συλλέγει τα AHHE, θα τα φορτώνει στα μεταφορικά οχήματα που διαθέτει ο Δήμος, με προορισμό το χώρο συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης που θα διαθέτει ο Δήμος στην Εταιρεία για τους σκοπούς αυτούς, ο οποίος θα αποτελεί το δημοτικό χώρο συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ (εφεξής «δημοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ»). Ειδικά για τους λαμπτήρες αερίου [όπως π.χ. οι λαμπτήρες του οδικού φωτισμού, οι λαμπτήρες «φθορισμού» (σωλήνες) , κ.λπ.], η Εταιρεία θα προμηθεύσει το Δήμο με pallet box και χαρτοκιβώτια, μέσα στα οποία  το συνεργείο Ηλεκτρολόγων θα τοποθετεί τις κατεστραμμένες λάμπες. Συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι για τη φόρτωση των ΑΗΗΕ θα ακολουθούνται κατά κανόνα οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ενδεικτικά τίθενται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

2.2  Ως χώρος συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ ορίζεται ο δημοτικός χώρος έκτασης……..τ.μ., που βρίσκεται ……….………….. ……………….. . O Δήμος δηλώνει δια του εκπροσώπου του και εγγυάται, ότι τηρουμένου του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 έχει τη νομή και κατοχή αλλά και τη εν γένει εξουσία διαχείρισης και εκμετάλλευσης του χώρου συγκέντρωσης, ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος και είναι ελεύθερος από κάθε δικαίωμα τρίτου και κάθε εν γένει διεκδίκηση.

2.3 Ο δημοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ θα πρέπει να είναι φυλασσόμενος και να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες που θέλουν να μεταφέρουν με δικά τους μέσα τα προς ανακύκλωση ΑΗΗΕ.
3. Οικονομικοί όροι
3.1  Για την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο συμφωνείται, ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει στο Δήμο :
(α) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 1kg ανά κάτοικο, το ποσό των σαράντα 40€ ανά τόννο.
(β) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 2kg ανά κάτοικο, το ποσό των ογδόντα 80€ ανά τόννο.
(γ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3kg ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν είκοσι 120€ ανά τόννο.
(δ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 4kg και πλέον ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα (160)€ ανά τόννο.
Η συλλογή του ενός (1) kg ΑΗΗΕ ανά κάτοικο αποτελεί την ελάχιστη συνεισφορά του Δήμου για τη συνολική οικονομική πρόταση της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» προς τους Ο.Τ.Α.
Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του Δήμου, όπως δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, μισθώσεως ή άλλης χρήσεως των μεταφορικών μέσων και το εργατικό κόστος.

3.2 Τον Δήμο βαρύνουν όλες οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού που θα απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών.

3.3 H καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από το τέλος εκάστου μηνός, οπότε ο Δήμος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά προς την Εταιρεία.
3.4  Ρητά συμφωνείται δια του παρόντος, ότι κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, οι δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ, όταν αυτή καθίσταται αναγκαία, καθώς και τα έξοδα τοποθέτησης των containers σε αυτόν θα βαρύνουν την Εταιρεία καθώς επίσης και τα έξοδα προμήθειας ειδικού εξοπλισμού για το προσωπικό ( π.χ. φόρμα, γάντια κλπ)  εάν κριθεί απαραίτητο
 
4. YΠOXPEΩΣEIΣ ΔHMOY
4.1 Ο Δήμος αναλαμβάνει την κατά το δυνατόν ελάχιστη ετήσια συλλογή 1 kg ανά κάτοικο, συνεισφέροντας έτσι έμπρακτα στο σημαντικό έργο της Ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.
4.2 Σε συνεργασία με το Σύστημα ο Δήμος θα μεριμνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και γνώσης χειρισμού, συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
4.3 O Δήμος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης του χώρου συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης εκρήξεων ή πυρκαγιών σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι β (4) του Ν. 3463/2006.
4.4 O Δήμος υποχρεούται να εξοπλίζει τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί με τα κατάλληλα μέσα και να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.
4.5 Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους  δημότες μέσω προωθητικών ενεργειών για την ύπαρξη και λειτουργία των Σημείων Συλλογής στην περιφέρειά του καθώς και για τη συνεργασία του με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
5.1 Η Εταιρεία υποχρεούται αποκλειστικά με δικές της δαπάνες και ευθύνη να τοποθετήσει πλαστικούς κάδους των 240lt για τη συλλογή μικρών ΑΗΗΕ, στα σημεία συλλογής εντός του Δήμου που θα καθοριστούν κατόπιν συμφωνίας με το Δήμο.
5.2 Η Εταιρεία υποχρεούται να απομακρύνει τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ από το δημοτικό χώρο συγκέντρωσης αυτών.
5.3 Η Εταιρεία υποχρεούται να μεταφέρει με δικά της μεταφορικά μέσα και δαπάνες τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ προς τις μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης.
5.4 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο κάθε δυνατή συνδρομή για την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του σε θέματα ασφάλειας και γνώση χειρισμού, συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE.
5.5 Η Εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κάλυψη των δαπανών διαφήμισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα θέματα ανακύκλωσης, το έργο του Συστήματος και τον τρόπο λειτουργίας του. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται με δικά της μέσα να ετοιμάσει διαφημιστικά σποτ (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά) για την προώθηση των σκοπών του Συστήματος.
5.6 Η Εταιρεία παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία, ανακύκλωση, αξιοποίηση και διάθεση των ΑΗΗΕ και των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτών. 
6. Διάρκεια
6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται τριετής (3ετής) αρχόμενη από την  ημερομηνία υπογραφής της και λήγουσα την  …/…/2012.
6.2 Ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της παρούσας, τα μέρη μπορούν με νεότερη έγγραφη συμφωνία τους να συμφωνήσουν την ανανέωση της παρούσας για το ίδιο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

7. ANΩTEPA BIA
7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα ευθύνονται σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες εργατικές αναταραχές, οι θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, υπό την προϋπόθεση, ότι το μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιεί το άλλο μέρος για την επέλευση του γεγονότος.
7.2. Τον μέρος που επικαλείται το γεγονός της ανωτέρας βίας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού, και αμέσως μετά την παρέλευσή του θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
7.3. Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που το μέρος, το οποίο επικαλείται αυτό το γεγονός, θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος.
8. KATAΓΓEΛIA
8.1 Kαθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία από την οποία επιθυμεί να επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το μέρος που καταγγέλλει τη σύμβαση έχει επιπλέον δικαίωμα
 να ζητήσει από το άλλο μέρος την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που θα έχει υποστεί εξαιτίας της παράβασης των όρων της παρούσας.
8.2  Σε περίπτωση μη τήρησης της ελάχιστης δέσμευσης από το Δήμο ως προς τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της παρούσας εντός του χρονικού διαστήματος του ενός έτους, το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της συνεργασίας και να προβεί σε ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

9. MH  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συμφωνείται ρητά με το παρόν, ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εντός της περιφερείας του Δήμου να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE σε οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου  10 του Π.Δ. 117/2004 υπό τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

10. TPOΠOΠOIHΣH   –  IΣXYΣ OPΩN ΣYMBAΣHΣ

10.1 Οι όροι της παρούσας σύμβασης δύναται να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
10.2 Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο ανίσχυρος, αυτό κατά κανόνα δεν θα επηρεάσει τη σύμβαση η οποία παραμένει ισχυρή, εκτός εάν η μη εφαρμογή του όρου αυτού καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της και συνιστά λόγο καταγγελίας υπέρ οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

11. ΔΩΣIΔIKIA – EΦAPMOΣTEO ΔIKAIO
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αφού ανεγνώσθη από τα συμβαλλόμενα μέρη,  υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από δύο. Έκαστος των συμβαλλομένων έχει την ευθύνη υποβολής της σύμβασης στην αρμόδια Δ.O.Y με τη μορφή κατάστασης.
TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH
Για την Εταιρεία                                  Για το Δήμο
Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι              Ο Δήμαρχος
Αλέξανδρος Αλούκος       
Σωκράτης Λούβαρης


Β. Αποδέχονται το ποσό των 1.000,00 € ως έσοδο από την ΑΗΗΕ.
Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του  έτους 2011, δημιουργεί και εγγράφει στον κωδικό Κ.Α. 06.00.1624.0001 των εσόδων με τίτλο «Έσοδα από Ανακύκλωση Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» πίστωση 1.000,00 €.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 303/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ