Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15753/29-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                         1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                            2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                                    4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                          5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                       6) Πράτσας Ιωάννης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                           7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος και Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σπανός Μιχαήλ, κ.Παστογιάννης Γεώργιος και κ. Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση πρ/σμού και εγγραφή του έργου «Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτιρίων Δ.Δ.Αγ.Νικολάου» στα συνεχιζόμενα έργα του Τεχνικού Προγράμματος 2011» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  289/2011
Θέμα: 5ο    
«Τροποποίηση πρ/σμού και εγγραφή του έργου «Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτιρίων Δ.Δ.Αγ.Νικολάου» στα συνεχιζόμενα έργα του Τεχνικού Προγράμματος 2011».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγούμενη το πέμπτο (5ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου και να εγγραφεί το έργο «Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτιρίων Δ.Δ.Αγ.Νικολάου» στα συνεχιζόμενα έργα του Τεχνικού Προγράμματος 2011 του Δήμου Σιθωνίας.
Για το λόγο αυτό άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 10.000,00 € για την ενίσχυση και δημιουργία της εξής πίστωσης:
1) Στον Κ.Α. 02.70.7331.001 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτιρίων Δ.Δ.Αγ.Νικολάου».
Προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής: Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 10.000,00 € στον παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση της προαναφερόμενης πίστωσης..
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Καραδήμου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως εξής:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 10.000,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση της κάτωθι πίστωσης.
1) Στον Κ.Α. 02.70.7331.0001 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτιρίων Δ.Δ.Αγ.Νικολάου».
Β) Ψηφίζει πίστωση 9.786,55 € στον Κ.Α. 02.70.7331.0001 με τίτλο «Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτιρίων Δ.Δ.Αγ.Νικολάου».
Γ) Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011 και εντάσσει το έργο «Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών κτιρίων Δ.Δ.Αγ.Νικολάου» στα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/10/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ