Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 20/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 14162/02-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                   1) Φάλκος Κων/νος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                     2) Παστογιάννης Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.       3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Σπανός Μιχαήλ                                4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                    5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                     7) Πράτσας Ιωάννης
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                  8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαλέξης Κων/νος                        9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Πράτσας Άγγελος
17) Λογοτριβή Ελένη

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Συκιάς και Αγίου Νικολάου, κ.Τζέλιος Αθανάσιος και κ.Παρδάλης Γεώργιος, αντίστοιχα.
Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Γκιώτης Νικόλαος πριν την έναρξη του πρώτου θέματος της εκτός ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του πρώτου θέματος της εκτός ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  279/2011
Θέμα: 2ο    
«Καταγγελία της από 29/07/2010 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του τέως Δήμου Τορώνης και της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής (εφαρμογή του άρθρου 6 αυτής)».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Εισηγούμενος ο Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
α) την από 29-7-2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του τέως Δήμου Τορώνης και της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Συκιάς»,
β) το υπ’αριθμ.πρωτ.1709/30-3-2011 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ, τύπου Α & Β που εκδόθηκε υπέρ του Δήμου Σιθωνίας,
γ) την υπ’αριθμ.113/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας με την οποία αποφασίσθηκε η διακοπή της ως άνω
Προγραμματικής Σύμβασης εξαιτίας της απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας από το Δήμο,
δ) την υπ’αριθμ.6227/1261/οικ/8-6-2011 απόφαση το Δ/ντη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, μετά της συνημμένης διακήρυξης,
ε)την κατά της ως άνω απόφαση από 29-6-2011 προσφυγή του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης,
στ)την υπ’ αριθμ. 44998/19-7-2011 απόφαση του ως άνω Γενικού Γραμματέα με την οποία έγινε αποδεκτή η προσφυγή και ακυρώθηκε η εγκριτική της διακηρύξεως απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ,
ζ) την υπ’αριθμ. 10912/2221/19-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και την υπ’αριθμ. 01α/509/19-8-2011 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Χ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας με τις οποίες εισηγούνται τη μη λύση της από 29-7-2010 Προγραμματικής Σύμβασης,
η)το υπ’αριθμ.13872/30-8-2011 έγγραφο του Δημάρχου Σιθωνίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο για τους αναλυτικά αναφερόμενους σ’ αυτούς λόγους ζητούνταν να λυθεί συναινετικά και από αυτό η Προγραμματική Σύμβαση ,ε την επισήμανση της εφαρμογής του άρθ.6 αυτής αν δεν επιτυγχάνονταν η ανωτέρω κατάσταση, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η λύση μονομερώς της Προγραμματικής Σύμβασης.
Αναλυτικότερα επισήμανε ότι η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση συνήφθη με βάση το άρθρο 22 (παρ.3) του ν.3614/2007 προκειμένου ο τέως Δήμος Τορώνης, που δεν διέθετε διαχειριστική επάρκεια να εκτελέσει το έργο του θέματος. Στην σύμβαση αυτή περιλήφθηκαν όροι οι οποίοι αναφέρονταν τόσο στο αντικείμενο της, όσο και στην υποχρέωση τηρήσεως της νομοθεσίας που διέπει την κατασκευή δημοσίων έργων, ενώ ρητώς συμφωνήθηκε ότι η παραβίαση αυτών καθίδρυε δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να την καταγγείλει.
Μέτα την υπεισέλευση του Δήμου Σιθωνίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα δικαιώματα των αρχικών συμβαλλομένων ως καθολικών διαδόχων, ο πρώτος από 30-3-2011 απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια δυνάμενος πλέον να υλοποιεί έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» οπότε με την αριθ.113/2011 απόφαση της 6-5-2011 προχώρησε στη λύση της συμβάσεως ευελπιστώντας ότι το αυτό θα έπραττε και η Περιφέρεια κατ’ εφαρμογή της Εγκ.4745/ΕΥΘΥ289/3-2-2011 επιτυγχανομένης  της συναινετικής λύσεως.
Δυστυχώς αντ’ αυτού οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε.Χαλκιδικής προχώρησαν σε ενέργειες αντίθετες με το περιεχόμενο της Προγραμματικής Συμβάσεως. Ειδικότερα περιέλαβαν στο τεχνικό  και οικονομικό αντικείμενο του προς εκτέλεση έργο την επί 24 μήνες αυτοτελή λειτουργία του, δραστηριότητα η οποία εκφεύγει του αντικειμένου του άρθρου 22(παρ.3) του ν.3614/2007 μη υπαγόμενη στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως «τελικού δικαιούχου» ανήκουσα αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Σιθωνίας, τον οποίο μάλιστα επιβαρύνει με κονδύλιο 327.000 ευρώ.
Επιπλέον εξέδωσαν διακήρυξη, συγκρότησαν επιτροπές Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση, και όρισαν ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 26-7-2011 κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων.
Τα ανωτέρω προκάλεσαν διένεξη μεταξύ μας με συνέπεια η υπόθεση να αχθεί ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης δια της ασκήσεως της από 29-6-2011 προσφυγής μας η οποία έγινε καθ’ ολοκληρία δεκτή και με την αρ.πρωτ/44998/19-7-2011 απόφαση του ως άνω Γ. Γραμματέα ακυρώθηκε η  6227/1261 οικ/8-6-2011 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών έργων Π.Ε.Χ, η δε δημοπρασία ματαιώθηκε.
Υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά είναι προφανές ότι δεν υφίσταται πεδίο διατήρησης της Προγραμματικής Συμβάσεως, αφού το να εμμένετε στο να ενεργείτε ως «τελικός δικαιούχος» έναντι της διαχειριστικής αρχής και υπέρ ημών προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου μη επιτρέπουσα να διαχειρίζεσθε την αυτοτελή λειτουργία του προς εκτέλεση έργου, η οποιαδήποτε δε προσπάθεια συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας εγκυμονεί κινδύνους ματαιώσεως  της κατασκευής του, αφού καταλείπετε στις διαθέσεις παντός τρίτου ο οποίος μετ’ εννόμου συμφέροντος μπορεί να επιτύχει την ακύρωση των σχετικών πράξεων που θα εκδοθούν.
Επιπλέον υφίσταται αποδεδειγμένα παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσιών έργων με την επίκληση του άρθ.8 του Προεδρικού Διατάγματος 186/96 εκ μέρους του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ αντί του άρθ.3 του ως άνω διατάγματος όπως αναλυτικά διαλαμβάνονται  στην απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με συνέπεια να συντρέχει ο προβλεπόμενος στο άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης λόγο της μονομερούς λύσης εξαιτίας παραβίασης από το άλλο μέρος των διατάξεων της ή των διατάξεων νόμου δια καταγγελίας αυτής. Επειδή εκ μέρους  του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής επιδείχθηκε αρχικά διάθεση συναινετικής λύσης η οποία όμως τελικά κατάληξε σε αντίθετη εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν καταλείπετε πλέον κανένα περιθώριο, ενόψει και της ανάγκης τήρησης της διαδικασίας αλλαγής του τελικού δικαιούχου, οπότε θα πρέπει το Συμβούλιο να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης.
Επίσης συμπλήρωσε ότι το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αρχική μελέτη βάσει της οποίας εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο δικηγόρο Δημήτριο Ι.Τσιαπράζη, συντάκτη της προσφυγής κατά της απόφασης του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ, ο οποίος διευκρίνισε ότι πράγματι υφίστανται οι δύο λόγοι που επικαλέσθηκε ο κ.Δήμαρχος στην εισήγηση του αφού και παράνομη εμπλοκή της δραστηριότητας της 24μηνης αυτοτελούς λειτουργίας επήλθε σε συγχρηματοδοτούμενο έργο για το οποίο τελικός δικαιούχος έναντι της διαχειριστικής αρχής δεν μπορούσε να ασκήσει αρμοδιότητες αυτοτελούς λειτουργίας, και αυταπόδεικτη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσιών έργων … οπότε βασίμως γίνεται επίκληση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Συμβάσεως.
Ακολούθησαν ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού  Συμβουλίου προς τον Δικηγόρο οι οποίες επικεντρώθηκαν όχι στο αν υφίστανται οι προαναφερθέντες λόγοι καταγγελίας, αλλά στο αν παρέχεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να προσφύγει κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να επιτύχει την διακοπή της δημοπράτησης. Η απάντηση επ’ αυτών ήταν ότι σε κανένα δεν στερείται το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη , όμως δεν νοείται να θεωρείται βέβαιη η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για μια απόφαση η οποία όλοι αναγνωρίζουν ότι ευρίσκει νόμιμο έρεισμα για να εκδοθεί.
Στη συνέχεια από τα μέλη της μειοψηφίας εκφράστηκε η άποψη ότι η καταγγελία της Προγραμματικής Σύμβασης θα οδηγήσει σε απώλεια χρόνου με κίνδυνο την απένταξη του έργου, γεγονός που αποκρούσθηκε από τον κ. Δήμαρχο με τον ισχυρισμό ότι η αρμόδια διαχειριστική αρχή αφ’ ης στιγμής ο Δήμος Σιθωνίας διαθέτει διαχειριστική επάρκεια θα περιορισθεί στην αλλαγή του τελικού δικαιούχου. Αντίθετα η διατήρηση της προγραμματικής σύμβασης θα οδηγήσει σε περαιτέρω εμπλοκή αφού απαιτείται η τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης με την αφαίρεση της 24μήνης αυτοτελούς λειτουργίας.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσει σχετικά.
Τα μέλη λαμβάνοντας υπόψη τη εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις των άρθρων 22(παρ.3) του ν.3614/2007,3 & 8 του Προεδρικού Διατάγματος 186/96,1 (εδάφιο τελευταίο) και 6 της από 29-7-2010 Προγραμματικής Σύμβασης, το γεγονός ότι υπήρξε αποδεδειγμένη παραβίαση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης και της νομοθεσίας περί δημοσιών έργων εκ μέρους των οργάνων της Π.Ε.Χ δια της εμπλοκής και της αυτοτελούς 24μήνης λειτουργίας στο όλο έργο μολονότι δεν επιτρέπεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπό την ιδιότητα της ως τελικός δικαιούχος , να διαχειρίζεται αντίστοιχη παροχή υπηρεσίας, καθώς και με την άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων, αντί της οικονομικής  Επιτροπής.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Την μονομερή λύση της από 29-7-2010 Προγραμματικής Σύμβασης καταγγέλλοντας αυτήν συνέπεια συνδρομής των προϋποθέσεων που παραβιάζονται στο άρθρο 6 και …….
Ότι το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αρχικής μελέτη βάσει της οποίας εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Αρσένης Καλλκρατίδας, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Φάλκος Κωνσταντίνος, 15) Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ.Συκιάς.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει ότι η διαδικασία γίνεται ορθόδοξα από το Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς συνεδρίασε στις 30/8 και θα ξανασυνεδριάσει στις 15/9 για να βγει η διακήρυξη σωστά για να γίνει το έργο. Αφήστε το έργο να το δημοπρατήσει η Περιφέρεια συμπράξτε για την καλή λειτουργία. Δεν ψηφίζω να καταγγελθεί η σύμβαση και να έχουμε μακροχρόνια δικαστήρια.
 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 4) Κατσίκης Παναγιώτης, 5) Πετρίδης Νικόλαος, 6) Πράτσας Άγγελος, ο οποίος αναφέρει ότι δεν στηρίζει τη μονομερή καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης, φοβάται ότι η σύγκρουση με την Περιφέρεια κινδυνεύει το έργο να απενταχθεί. Προτείνει να υπάρξει κοινή λύση Δήμος και Περιφέρεια. Δεν ψηφίζει την καταγγελία., 7) Γκαλή Γιαννούλα.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/09/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ