Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 19/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 13672/25-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας         ——–
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης   
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. .
4) Λογοτριβή Ελένη    
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία   
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος   
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος 
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Σπανός Μιχαήλ
21) Φάλκος Κων/νος
22) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
23) Γεωργιάδης Αναστάσιος
24) Γκαλή Γιαννούλα
25) Κατσίκης Παναγιώτης
26) Πετρίδης Νικόλαος
27) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  276/2011
Θέμα: 1ο    
«Κατανομή ποσού 55.000.00 € στο ΝΠΔΔ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Ιανουαρίου έως Απριλίου 2011».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Κωστίκα Στυλιανό, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το σχετικό υπόμνημα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας, ότι βάσει της Τακτικής Οικονομικής Κατανομής των μηνών Ιανουαρίου μέχρι και Απρίλιο 2011, πρέπει να αποδοθεί το ποσό των 55.000,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011.
Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και την έγκαιρη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για να μην υπάρξουν πρόστιμα.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω χρηματικές εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής,


         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

1) Κατανέμει πίστωση εκ 55.000,00 €, μηνών Ιανουαρίου μέχρι και Απρίλιο 2011, η οποία είχε αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό των εσόδων Κ.Α. 06.00.0611 με τίτλο « ΚΑΠ για τη κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)», του Δήμου οικ. έτους 2011 και των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011 στον  Κ.Α.  02.00.6715.0012 με τίτλο « Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

2) Ψηφίζει πίστωση 55.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6715.0012 του πρ/σμού του Δήμου έτους 2011, για τον ανωτέρω σκοπό.
Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’ ονόματι του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 276/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 31/08/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ