Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 17/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11682/22-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1) Παπαλέξης Κων/νος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Κατσίκης Παναγιώτης
4) Λογοτριβή Ελένη                        4) Τσιάρας Εμμανουήλ
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Φάλκος Κωνσταντίνος
12) Παστογιάννης Γεώργιος
13) Μάντσιος Βασίλειος
14) Γκιώτης Νικόλαος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Γεωργιάδης Αναστάσιος
18) Γκαλή Γιαννούλα
19) Πράτσας Άγγελος
20) Πράτσας Ιωάννης
21) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
22) Πετρίδης Νικόλαος
23) Μάλαμα Κυριακή 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ.Νέου Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανός Μιχαήλ και Μάντσιος Βασίλειος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπανός Μιχαήλ επανήλθε όταν άρχισε η συζήτηση του 2ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκιώτης Νικόλαος, Ρεβενικιώτης Δημήτριος και Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 1ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 244/2011
Θέμα: 1ο  εντός ημερήσιας διάταξης
«Επικαιροποίηση της 136/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, προτείνει να προχωρήσει το Δ.Σ.  στην επικαιροποίηση-αποδοχή της αριθμ.136/2004 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά με την διαφοροποίηση όσον αφορά την χρονική  διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τις ώρες κλεισίματος του δρόμου.
 Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά Καπλάνης Γεώργιος και είπε ότι η εφαρμογή της πεζοδρόμησης στο Ν.Μαρμαρά τυγχάνει της αποδοχής της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων, των επιχειρηματιών και κυρίως των επισκεπτών του Ν.Μαρμαρά. Ένα μέτρο το οποίο έπρεπε να είχε εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, καθώς υπήρχε απόφαση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας του 2004, όσο και αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων του Ν.Μαρμαρά (2009 και 2010). Ο Ν.Μαρμαράς με αυτό το μέτρο ανέπνευσε κυκλοφοριακά, έδωσε σε αποκλειστική χρήση την κεντρική αρτηρία του στους πεζούς, οι οποίοι πλέον κυκλοφορούν ανέμελοι, χωρίς το άγχος να τους παρασύρει κάποιο όχημα. Σίγουρα στην πορεία της εφαρμογής του υπάρχουν ατέλειες και ελλείψεις, τις οποίες καταγράφουμε ώστε να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή λύση για την επόμενη τουριστική περίοδο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ.136/2004 απόφαση Δ.Σ. καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την επικαιροποίηση-αποδοχή της αριθμ.136/2004 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, με την διαφοροποίηση όσον αφορά την χρονική  διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τις ώρες κλεισίματος του δρόμου, που θα ισχύει όπως παρακάτω:
– χρονική διάρκεια ισχύος από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
-ώρες κλεισίματος δρόμου από 21.00 μέχρι 01.00
Β. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν εγκρίνει την επικαιροποίηση της αριθμ.136/2004 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τους παρακάτω λόγους: 1)είναι διαφορετική η σημερινή εισήγηση από την 136/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 2)δεν υπάρχει απόφαση που αφορά το θέμα από την Δημοτική Κοινότητας Ν.Μαρμαρά, 3)δεν υπάρχει απόφαση που αφορά το θέμα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 4)δεν υπάρχει μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εγκεκριμένη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
Γ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρεβενικιώτης Δημήτριος αναφέρει τα παρακάτω: δεν εγκρίνει την επικαιροποίηση της 136/2004 απόφασης διότι δεν έχει ακολουθηθεί καμιά από τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων (διαβούλευση, τεχνική έκθεση, εγκεκριμένη μελέτη, ίσως αλλαγή χρήσης γης με Π.Δ. και αλλαγή χωροταξικού και ρυθμιστικού, γνωμοδότηση τοπικού συμβουλίου, απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής, απόφαση δημοτικού συμβουλίου, έκδοση κανονιστικής απόφασης, ενημέρωση της αρχής που θα εφαρμόσει την απόφαση και βασικά τη σύμφωνη γνώμη της), αποφάσισαν την πεζοδρόμηση κατά τις βραδινές ώρες της μοναδικής οδικής αρτηρίας του Νέου Μαρμαρά πάνω στη οποία είναι δομημένος όλος ο οικιστικός ιστός του Νέου Μαρμαρά. Στην πράξη τους αυτή τους οδήγησε η αδυναμία:1)να υλοποιήσουν τη μελέτη ανάπλασης αυτής της αρτηρίας, η οποία υπάρχει στο Δήμο από το 2010, 2)να ελέγξουν το παράνομο παρκάρισμα πάνω στα πεζοδρόμια και αλλού, 3)η επιδίωξη να έχουν έσοδα στο Δήμο επιτρέποντας την καταπάτηση των πεζοδρομίων και την κατάληψη δημοτικών χώρων από παρακείμενα καταστήματα σ΄ αυτή την αρτηρία.
Δ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πράτσας Άγγελος αναφέρει τα παρακάτω: δεν εγκρίνω την επικαιροποίηση της αριθμ.136/2004 απόφασης διότι δεν υπάρχουν αποφάσεις από τη Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν υπάρχει μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εγκεκριμένη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, δεν έγινε συζήτηση με τον επαγγελματικό σύλλογο ούτε ανοίχθηκε κοινωνικός διάλογος, είμαι υπέρ μιας ουσιαστικής παρέμβασης στο Νέο Μαρμαρά.
Ε. Η Δημοτική Σύμβουλος Μάλαμα Κυριακή αναφέρει τα παρακάτω: είμαι υπέρ της πεζοδρόμησης, έπρεπε να υπάρχει σωστή μελέτη, συνεννόηση με επαγγελματίες και δηλώνω παρών γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω τα δρώμενα και τις σκέψεις των Μαρμαρινών.
Ζ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργιάδης Αναστάσιος δεν εγκρίνει την επικαιροποίηση της 136/2004 απόφασης και αναφέρει ότι πρέπει πρώτα να γίνει μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων για το Νέο Μαρμαρά, όπως έγινε με τη Σάρτη και μετά να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
Η. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πετρίδης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω: ναι στην πεζοδρόμηση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνει η μελέτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όχι σε μία απλή επικαιροποίηση μιας εισήγησης που αναφέρει μία μπάρα.
 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 244/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
         
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη,  29 /07/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ