Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΣΗ 89

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 07η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8307/03-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                 1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                             2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 1o

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Απαλλαγή υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων δαπάνης για την Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στη θέση Δημανιώτικα».

 

Αριθμός Απόφασης: 89/2011

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 1o θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Με την 38/11 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 71.601,08€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να πληρωθεί δαπάνη για την Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στη θέση Δημανιώτικα.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ 239/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 71.601,08€ το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι. Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 29486334-6/03-06-2011 επιταγή Α.Τ.Ε.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέλαβε εμπρόθετα ο υπόλογος, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 71.601,08€ .

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 239/Α/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 71.601,08€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                                      Υπογραφές

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                                      Ο Δήμαρχος