Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 86

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Ο.Ε Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Αριθμός θέματος: 1ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την προμήθεια λεπίδων και ακρολεπίδων για το διαμορφωτή γαιών .

 

Αριθμός Απόφασης: 86/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 30.6672.0001 έχει εγγραφεί πίστωση 6.000,00€ για την προμήθεια λεπίδων και ακρολεπίδων για το διαμορφωτή γαιών .

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «BIEM AYSTRIA OIL A.E».

 

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΛΑΜΑ MG330

68

19

1292

2

ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΟ

139,2

19

2644,8

3

ΒΙΔΑ

0,92

260

239,2

4

ΠΑΞΙΜΑΔΙ

0,3

260

78

5

ΒΙΔΑ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΟΥ

5,92

90

532,8

6

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

0,5

90

45

     
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

738

4831,8

 

Φ.Π.Α 23%

  

1111,314

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  

5943,114

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 4.831,80€ συν ΦΠΑ 23% 1.111,314 €, σύνολο με ΦΠΑ 5.943,114 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας λεπίδων και ακρολεπίδων για το διαμορφωτή γαιών, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΛΑΜΑ MG330

68

19

1292

2

ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΟ

139,2

19

2644,8

3

ΒΙΔΑ

0,92

260

239,2

4

ΠΑΞΙΜΑΔΙ

0,3

260

78

5

ΒΙΔΑ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΟΥ

5,92

90

532,8

6

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

0,5

90

45

     
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

738

4831,8

 

Φ.Π.Α 23%

  

1111,314

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  

5943,114

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 4.831,80€ συν ΦΠΑ 23% 1.111,314 €, σύνολο με ΦΠΑ 5.943,114 €.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 5.943,114€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6672.0001.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «BIEM AYSTRIA OIL A.E».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                         Υπογραφές

                              Ακριβές Απόσπασμα

                                       Ο Δήμαρχος