Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 83

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                         1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: 83/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης».

Αριθμός θέματος: 22ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (22ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης, της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 45.000ευρώ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011 και στον Κ.Α. 02.25.6662.0040, με τίτλο: «Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης», προβλέπεται πίστωση ύψους 45.000,00€, για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί.

 

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προμήθειας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Το άρθρο 4 του Ν.2286/95.

Τα άρθρα 3 & 4 και 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 10ου θέματος.

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

 

Α/Α

Είδος Υλικού

Ε/Μ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Δαπάνη

1

2

3

4

5

6=4*5

1

Σωλήνες ύδρευσης u-PVC, 10bar, Φ250mm

m

1.182,00

30,9521€

36.585,38€

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

36.585,38€

ΦΠΑ 23%

 

8.414,63€

ΣΥΝΟΛΟ

 

45.000,00€

Ως εξής: Για ένα μέτρο μήκους πλαστικού σωλήνα, εξωτερικής διαμέτρου Φ250mm, από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, μη πλαστικοποιημένο u-PVC, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10bar, σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00m, χωρίς ραφή, με ενσωματωμένους συνδέσμους κατά το ένα άκρο από το ίδιο υλικό.

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, κατά KRV φύλλα Α.Τ.Λ DIN 63483 ή παρεμφερή ελληνικά ή ξένα πρότυπα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση των σωλήνων και η μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Σιθωνίας.

Ψηφίζει πίστωση σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), σε βάρος του Κ.Α.02.25.6662.0040, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 83/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές