Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                              AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός θέματος: 9ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την προμήθεια εκτυπωτών».

 

Αριθμός Απόφασης: 70/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 10.7131.0002 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00€ για την προμήθεια «Εκτυπωτών».

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Μάντσιο Ελευθέριο “PC STASIΟΝ”.

 

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

PLOTTER DESIGN JET 510 SERIES CH337A

2100

1

2100

2

SCANNER EPSON GT-20000 A3

1300

1

1300

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML-2850DR

140

5

700

4

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER SAMSUNG SF-650

170

3

510

5

UPS ACCUPOWER ISY LINE INTERACTIVE 850VA

60

3

180

6

PRINT SERVER D-LINK DPR-1020

80

1

80

     
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

14

4870

 

Φ.Π.Α 23%

  

1120,1

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  

5990,1

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 4.870,00 συν ΦΠΑ 23% 1.120,10 €, σύνολο με ΦΠΑ 5.990,10 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας «Εκτυπωτών» ,όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

PLOTTER DESIGN JET 510 SERIES CH337A

2100

1

2100

2

SCANNER EPSON GT-20000 A3

1300

1

1300

3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML-2850DR

140

5

700

4

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER SAMSUNG SF-650

170

3

510

5

UPS ACCUPOWER ISY LINE INTERACTIVE 850VA

60

3

180

6

PRINT SERVER D-LINK DPR-1020

80

1

80

     
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

14

4870

 

Φ.Π.Α 23%

  

1120,1

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  

5990,1

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 4.870,00 συν ΦΠΑ 23% 1.120,10 €, σύνολο με ΦΠΑ 5.990,10 €.

 

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 5.990,10€ σε βάρος του Κ.Α. 10.7131 .0002

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Μάντσιο Ελευθέριο “PC STASIΟΝ”.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν το ψηφίζει και δηλώνει ότι το ποσό για τους εκτυπωτές είναι υπερβολικό και προτείνει να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός για όλες τις προμήθειες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                       Τα μέλη

Υπογραφή                                                   Υπογραφές

                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                         Ο Δήμαρχος