Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6412/13-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                             1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                       2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 59/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ για την συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο »

 

Αριθμός θέματος: 5ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 54 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί επιμόρφωσης υπαλλήλων καθώς και τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων για την συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ εμπλουτισμένη με δυο επιπλέον νέες ενότητες»

Η εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού στους Δημόσιου Λογιστικού στους Δήμους

Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

«Παρουσίαση των δαπανών των ΟΤΑ-παροχή υπηρεσιών, προμήθειες και οι λοιπές δαπάνες των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δομημένη με βάση την πλέον πρόσφατη νομολογία του ελεγκτικού συνεδρίου».

 

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων Κοτσάκη Θεοδώρα του Χρυσοστόμου και Μάντσιο Ιωάννη του Γεωργίου σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο της TRAINING NET E.E και ψηφίζει πίστωση 700,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6073.0001 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης Δημοτικών Υπαλλήλων».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                     Υπογραφές

                              Ακριβές Απόσπασμα

                                 Ο Δήμαρχος