Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 58

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6412/13-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                             1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                        2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 58/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00€ »

 

Αριθμός θέματος: 4ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Α) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 Ν.1943/91 με το αριθμ.πρωτ. 868/20-12-2010 έγγραφό της, μας κοινοποιεί απόφαση (απόσπασμα αριθμ.2/8-10-2010 θέμα 6ο Πρακτικού), με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή από το Δήμο Σιθωνίας ποσού 1.000€ στον κ.Οικονόμου Νικόλαο του Δημητρίου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 και των άρθρων 4 και 5 του Ν.2690/99 όπως ισχύουν και

Β) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 Ν.1943/91 με το αριθμ.πρωτ. 919/2010/8-4-2011 έγγραφό της, μας κοινοποιεί απόφαση (απόσπασμα αριθμ.7/20-12-2010 θέμα 5ο Πρακτικού), με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή από το Δήμο Σιθωνίας ποσού 200€ στον κ. Οικονόμου Νικόλαο του Δημητρίου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 και των άρθρων 4 και 5 του Ν.2690/99

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη τα έγγραφα της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής, την εισήγηση του Δημάρχου

                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α.00.6492 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2011 συνολική πίστωση 1.200€ (1.000€ + 200€) που αφορά παράβαση των διατάξεων, από το Δήμο Σιθωνίας, του άρθρου 5 του Ν.1943/91 και των άρθρων 4 και 5 του Ν.2690/99 όπως ισχύουν.

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Οικονόμου Νικόλαος του Δημητρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                             Υπογραφές

                                Ακριβές Απόσπασμα

                                  Ο Δήμαρχος