Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 57

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6412/13-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                        AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                            1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                                       2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός θέματος: 3o

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Ορισμός υπολόγου και Ψήφιση πιστώσεων ΔΕΗ ».

 

Αριθμός Απόφασης: 57/2011

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το τρίτο (3ο ) θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:

Ο Δήμος οφείλει στη ΔΕΗ:

1.Για επέκταση δικτύου για την ηλεκτροδότηση μαρίνας σκαφών στη Νικήτη Νο 6 ποσού 8.337,86€

Για την ανωτέρω πίστωση πρέπει να ορίσουμε έναν υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας ως υπόλογο για την πληρωμή του εντάλματος . Προτείνω για την παραπάνω θέση τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ του Ιωάννη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

.

 

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ του Ιωάννη υπόλογο προπληρωμής του εντάλματος εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα γίνεται στο όνομα του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός διμήνου. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ 17/15-15/6/1959.

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.0002 την παρακάτω πίστωση:

 

1. Για επέκταση δικτύου για την ηλεκτροδότηση μαρίνας σκαφών στη Νικήτη Νο 6 ποσού 8.337,86€

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη

Υπογραφή                                         Υπογραφές

                               Ακριβές Απόσπασμα

                                    Ο Δήμαρχος