Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 45

                                     A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 2 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                 1. Δημητρός Αστ. Δημήτριος
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ  
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
        
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 5
                                        «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πιστώσεων για ταχυδρομικά τέλη ».

Αριθμός Απόφασης: 45/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 5  θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι:
Ο Δήμος χρειάζεται ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης Ν. Μαρμαρά Μεταγγιτσίου, Λατούρα, Βουρβουρού.

1.Για ταχυδρομικά τέλη το ποσό των 2.016,63€.


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 


                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 τις παρακάτω πιστώσεις:
          
1. Για ταχυδρομικά τέλη το ποσό των 2.016,63€.

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                       Τα μέλη
Υπογραφή                                                       Υπογραφές
                                   Ακριβές Απόσπασμα
                                          Ο Δήμαρχος