Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 44

        A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Δημητρός Αστ. Δημήτριος
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ  
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
        
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 4
                                  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Απαλλαγή  υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων για προμήθεια γραμματοσήμων».

Αριθμός Απόφασης: 44/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 4  θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε τα εξής: Με την 22α/11 και την 22β /11 αποφάσεις της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 3.825,32€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες Προμήθειας Γραμματοσήμων.
          Για το σκοπό αυτό  εκδόθηκε το υπ’αριθμ 132/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 3.825,32€  το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι.  Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 29058759-0/26-04-2011 επιταγή Α.Τ.Ε.
 Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέλαβε εμπρόθετα ο υπόλογος, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 3.825,32€ .
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 132/Α/2011 χρηματικό εντάλμα προπληρωμής ύψους 3.825,32€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο  κάθε ευθύνης για το εντάλμα αυτό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος