Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 37


                                             A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.
 
  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                    AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                           1. Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ  
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
                  
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 1o
                                       «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Σιθωνίας».

Αριθμός Απόφασης: 37/2011

Εισηγούμενος το 1ο  θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Τζίτζιος Ιωάννης  έθεσε υπόψη της Οικονομικής  Επιτροπής:
Στην παρ.8 του άρθρου 266 του  Ν.3852/2010,το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 286 του ίδιου νόμου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011, ορίζεται, ότι στις Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες οι οποίες  συγκροτούνται  σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010, συνίσταται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά Δημοτική και Τοπική  Κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.
 Κατ’ εξουσιοδότηση  της παραπάνω διάταξης, εκδόθηκε η υπ’αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής:
1.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνίσταται με απόφαση  της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8251) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
2.Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική  ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των :
α )Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β )Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.
γ )Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και περισσότερους κατοίκους.
3. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει  πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της  δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
4.Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως :
α )Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περιπτ. γ ‘).
β )Η δαπάνη για την επείγουσα  αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περιπτ. δ ‘)
γ ) Η δαπάνη για  επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες    που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περιπτ. ε ‘).
δ ) Η δαπάνη για  επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ.2  περιπτ. δ ‘).
5.Κατά τα λοιπά, για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής)του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται  οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων  56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ 774/1980.
Ο Δήμος Σιθωνίας, απαρτίζεται από τις Δημοτικές  Κοινότητες Νικήτης με πληθυσμό (2.883), Ν.Μαρμαρά με πληθυσμό (2.939),  Αγ. Νικολάου με πληθυσμό (2.292), Συκίας με πληθυσμό (2.879) , και τις Τοπικές Κοινότητες  Μεταγγιτσίου με πληθυσμό (777),  και Σάρτης με πληθυσμό (1.157).
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
• Την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010
• Την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’ ) Απόφαση  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
• Τις  σχετικές πιστώσεις  στους Κ.Α 80.8251 για την Δημοτική Κοινότητα Νικήτης ποσού 2.000,00€,Κ.Α 80.8252 για την Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά ποσού 2.000,00€,Κ.Α 80.8253 για την Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου ποσού 2.000,00€,Κ.Α 80.8255 για την Δημοτική Κοινότητα Συκιάς  ποσού 2.000,00€, Κ.Α 80.8254 για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγίτσιου πόσου 2.000,00€, Κ.Α 80.8256 για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγίτσιου  ποσού 2.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
• Τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
 

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Πάγια Προκαταβολή για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας για το οικονομικό έτος 2011, στους Κ.Α 80.8251 για την Δημοτική Κοινότητα Νικήτης ποσού 2.000,00€,Κ.Α 80.8252 για την Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά ποσού 2.000,00€,Κ.Α 80.8253 για την Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου ποσού 2.000,00€,Κ.Α 80.8255 για την Δημοτική Κοινότητα Συκιάς  ποσού 2.000,00€, Κ.Α 80.8254 για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγίτσιου πόσου 1.000,00€, Κ.Α 80.8256 για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγίτσιου  ποσού 1.000,00€του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου μας
2. Χορηγεί την Πάγια Προκαταβολή των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας για το οικονομικό έτος 2011, στα ονόματα των Προέδρων τους ως κατωτέρω:


-Δημοτική Κοινότητα Νικήτης  (2.883 κατοίκους), Τσολίδης Αθανάσιος, το ποσό 2.000,00€

-Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά (2.939 κατοίκους),Καπλάνης Γεώργιος το ποσό 2.000,00€

– Δημοτική Κοινότητα Αγ. Νικολάου (2.292 κατοίκους),Παρδάλης Γεώργιος το ποσό 2.000,00€

-Δημοτική Κοινότητα Συκίας (2.879 κατοίκους),Τζέλιος Αθανάσιος, το ποσό 2.000,00€

-Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου (777 κατοίκους),Παγώνης Τριαντάφυλλος το ποσό 1.000,00€

-Τοπική Κοινότητα Σάρτης (1.157 κατοίκους),Τσελέπης Ανέστης το ποσό 1.000,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                       Τα μέλη
Υπογραφή                                                        Υπογραφές
                            Ακριβές Απόσπασμα
                                 Ο Δήμαρχος