Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 31

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.   Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 4229/07-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε (5), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                             AΠΟΝTEΣ1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                1. Γιοβανούδας Βαρσάμης.2.   Κωστίκας Στυλιανός                                          2.  Σπανός Μιχαήλ3.   Λογοτριβή Ελένη4.  Μάντσιος Βασίλειος          5.  Δημητρός Αστ. Δημήτριος                         Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αριθμός θέματος: 4ο«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»                                      «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου ». Αριθμός Απόφασης: 31/2011  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το τέταρτο   ( 4ο ) θέμα  της εκτός  ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για την άσκηση ανακοπής κατά της Α.Ε με την επωνυμία SPRIDER-Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,                                             Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα 1)Oρίζει τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Κόκκινο Δημήτριο του Ιωάννη με (Α.Μ 74) να ασκήσει ανακοπή κατά της με αριθμό 62/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Χαλκιδικής  και κατά της Α.Ε με την επωνυμία SPRIDER-Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόμιμα.   2)Ως αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής ορίζεται το ποσό των 1.000,00€ το οποίο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2011.Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέληΥπογραφή                                                                                   Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Δήμαρχος