Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 166

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                         1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.   Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή Ελένη                                                 
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 166/2011
 
Αριθμός θέματος: 2ο                       
                                                      «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Θέμα: «Ορισμός Δικηγόρου για την υποστήριξη του Δήμου Σιθωνίας ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οικισμού Νέου Μαρμαρά – πεζοδρόμηση οδού, αντίκρουση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και αιτήματος προσωρινής διαταγής κατοίκων Νέου Μαρμαρά – αντίκρουση προσφυγής ενώπιον του Γ.Γ. Α.Δ.Κ.Μ. κατά της με αριθμ. 136/2004 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Σιθωνίας»

«Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής:
1. Την από 20.7.2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατοίκων Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής κατά του Δήμου Σιθωνίας, σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την πεζοδρόμηση κεντρικής οδού του οικισμού Νέου Μαρμαρά
2. Τη με αριθμ. 136/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας
3. Την από 21.7.2011 απόρριψη της αιτηθείσης προσωρινής διαταγής από την Ειρηνοδίκη Κασσάνδρας
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 13797/22.7.2011 προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Α.Δ.Κ.Μ.

Κατόπιν τούτων η Οικ. Ε. ομόφωνα αποφασίζει:
Κρίνεται σκόπιμη η δικαστική υποστήριξη της υπόθεσης με την παράσταση του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Συκιάς προς αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατοίκων του Νέου Μαρμαρά και τη νομική υποστήριξη των θέσεων του Δήμου ενώπιον του Γ.Γ. Α.Δ.Κ.Μ..
 Ο χειρισμός της ανωτέρω υπόθεσης, ενόψει των πολύπλοκων ζητημάτων αστικού και διοικητικού δικαίου που αναφύονται, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Δήμου Σιθωνίας για την ισχύ και εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. που ρυθμίζει την κυκλοφορία εντός του οικισμού Νέου Μαρμαρά τις νυχτερινές ώρες κατά τη θερινή περίοδο και έχει συνέπειες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο πλέον τουριστικό σημείο του οικισμού, άπτεται της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των επαγγελματιών και της περιοχής, απαιτεί την ενδελεχή μελέτη και ανάπτυξη των θέσεων και απόψεων του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και μάλιστα υπό συνθήκες κατεπείγοντος λόγω της εκδίκασης στις 12.8.2011 της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και γι’ αυτό θα πρέπει να ορισθεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος ο Στέφανος Αν. Οικονόμου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242).
 Περαιτέρω, η Επιτροπή εγκρίνει τις ενέργειες και εκπροσώπηση του Ν.Π. του Δήμου Σιθωνίας από τον ως άνω Δικηγόρο κατά τη συζήτηση της αιτηθείσας προσωρινής διαταγής ενώπιον της Ειρηνοδίκου Κασσάνδρας που έλαβε χώρα την Πέμπτη 21.7.2011, οπότε και με επιτυχία εκπροσωπήθηκε ο Δήμος απορριφθέντος του αιτήματος προσωρινής διαταγής.
Προσδιορίζει το ύψος της αμοιβής και των εξόδων που θα απαιτηθούν, ενόψει του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος και της απαιτούμενης νομικής και ουσιαστικής προετοιμασίας και νομικής εργασίας, στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), το οποίο αναλύεται ως εξής:
α) ποσό 600 € για την υποστήριξη του Δήμου Σιθωνίας επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον της Ειρηνοδίκου Κασσάνδρας την Πέμπτη 21.7.2011 και για συνολικά δέκα ώρες νομικής απασχόλησης που απαιτήθηκαν την 20.7.2011 για προετοιμασία του συνηγόρου του Δήμου Σιθωνίας και συγκέντρωση του απαραίτητου νομολογιακού υλικού και εγγράφων και την 21.7.2011 και με τη φυσική του παρουσία στο Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23 % (138 €).
β) ποσό 800 € για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Συκιάς κατά την ορισθείσα ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και για δέκα (10) ώρες νομικής απασχόλησης στην έδρα του Δήμου Σιθωνίας, προς συγκέντρωση υλικού και σχετικών εγγράφων και σύνταξη σημειώματος, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23 % (207 €).
γ) ποσό 600 € για τη μελέτη της ασκηθείσας προσφυγής και σύνταξη υπομνήματος αντίκρουσης ενώπιον του Γ.Γ. Α.Δ.Κ.Μ., υπολογιζομένων δέκα (10) ωρών νομικής απασχόλησης, , πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23 % (138 €).
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σιθωνίας, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Σιθωνίας, να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της παραπάνω εργασίας με την εντολοδόχο Δικηγόρο και να ρυθμίσει τον τρόπο καταβολής της συμφωνηθείσης αμοιβής σε τρεις δόσεις, με το πέρας μιας έκαστης των εργασιών»


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                              Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος