Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 162

                                  
            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                          AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                      1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.   Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή Ελένη                                                 
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 7ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
              «Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.789,00€ για την πληρωμή του έργου της O.T.S  «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών  Συστημάτων και Ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης» ». 
 
Αριθμός Απόφασης: 162/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει  στην O.T.S  18.789,00€  για το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών  Συστημάτων και Ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης» στον Κ.Α 10.7134.0006  από χρήματα που ήρθαν στον Δήμου μας από το ΠΔΕ ΕΣΠΑ..  


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει την σχετική πίστωση  ποσού 18.789,00€  στον Κ.Α 10.7134.0006  για την πληρωμή του έργου της O.T.S  «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών  Συστημάτων και Ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης»


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος