Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 158

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                     AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή  Ελένη                                              
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Αριθμός θέματος: 3ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υπόγειων δεξαμενών αντλιοστασίων». 
 
Αριθμός Απόφασης: 158/2011

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το τρίτο   (3ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως ανέφερε:
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Καθαρισμός υπόγειων δεξαμενών αντλιοστασίων». Η εργασία αφορά τον καθαρισμό 8 δεξαμενών των αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου  της Τ.Κ. Σάρτης.
Μετά από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) που πραγματοποιήσαμε με τους Τεχνικούς του Δήμου μας στο χώρο των δεξαμενών ,  καταγράφηκαν οι απαιτούμενες εργασίες. Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνέταξε την 22/2011 Τεχνική Μελέτη στην οποία περιγράφονται αναλύονται και κοστολογούνται οι καταγραφείσες εργασίες.
Έχοντας υπόψη μου:
α) Την ανάγκη ομαλής λειτουργίας των αντλιοστασίων
             β) Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης  στον Κ.Α.02.25.6262.0031 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011, με τίτλο: «Καθαρισμός υπόγειων δεξαμενών αντλιοστασίων »
γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980
ε) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και του άρθρου 83 του Ν.2362/1995
στ) Την υπ’ αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ./1789/Β’/12.11.2010) και
ζ) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (8.400,00€), πλέον Φ.Π.Α. ή δέκα χιλιάδες  τριακόσια τριάντα δυο  ευρώ (10.332,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,
Με την υπ’ αριθμ. 173/2011 απόφαση μου έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών στον Οξούζη Χρήστο του Θωμά Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε κάτοικο Γιαννιτσών, ΑΦΜ 051297130 Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών.
Με απόφαση σας, πρέπει να προβείτε στην έγκριση και ψήφιση της απαιτούμενης για την υλοποίηση των εργασιών πίστωσης συνολικού ποσού δέκα χιλιάδες  τριακόσια τριάντα δυο  ευρώ (10.332,00€), επ’ ονόματι του προαναφερόμενου αναδόχου, σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.0031 με τίτλο: «Καθαρισμός υπόγειων δεξαμενών αντλιοστασίων».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
• Την εισήγηση του προέδρου.
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 02.25.6262.0031  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση δέκα χιλιάδες  τριακόσια τριάντα δυο  ευρώ (10.332,00€), σε βάρος της πίστωσης που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 02.25.6262.0031 , του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι Οξούζη Χρήστο του Θωμά Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., κάτοικο Γιαννιτσών, ΑΦΜ 051297130 Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών, για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός Υπόγειων δεξαμενών αντλιοστασίων».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 158/2011
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Τα μέλη
Υπογραφές