Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 157

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                          AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                            1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.   Μάντσιος Βασίλειος                                                   
4.  Λογοτριβή Ελένη                                                 
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος


      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 2ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου»». 
 
Αριθμός Απόφασης: 157/2011

   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος δεύτερο  (2ο) θέμα  της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  02.10.6119.0001  για την «απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου».
Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου εργασίας με απευθείας ανάθεση στον Αναστάσιο Κριτζιώτη.

A/A Περιγραφή είδους Τ.Μ /ΩΡA ΠΟΣΟT.(ΩΡΕΣ) ΔΑΠΑΝΗ
1 Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δ.Σ. 40 203 8120
        
  Σύνολο   203 8120
  Φ.Π.Α. 23%     1867,6
  Συνολική Δαπάνη     9987,6

 

 


Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.120,00 συν ΦΠΑ 23% 1.867,60 €, σύνολο με ΦΠΑ  9.987,60 €.


Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εκτέλεση  της εργασίας  «απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου», όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A Περιγραφή είδους Τ.Μ /ΩΡA ΠΟΣΟT.(ΩΡΕΣ) ΔΑΠΑΝΗ
1 Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δ.Σ. 40 203 8120
        
  Σύνολο   203 8120
  Φ.Π.Α. 23%     1867,6
  Συνολική Δαπάνη     9987,6


Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.120,00 συν ΦΠΑ 23% 1.867,60 €, σύνολο με ΦΠΑ  9.987,60 €.


Για την εκτέλεση της εργασίας  ψηφίζει πίστωση 9.987,60€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6119.0001 
Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον Αναστάσιο Κριτζιώτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος