Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 145


             A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                   AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
      
                            
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 145/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια Ζάντες και ελαστικά»
 
Αριθμός θέματος: 10ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα  της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 07-07-2011 πρακτικό ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια Ζάντες και Ελαστικά », προϋπολογισμού δαπάνης 44.937,90€  τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η ΡΟΔΑ Ελαστικά Μ.ΕΠΕ , ο οποίος  πρόσφερε έκπτωση 1% στη τιμή μονάδας  και παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για τη σωστή, έγκαιρη προμήθεια.
Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
Εγκρίνει το από 07-07-2011 πρακτικό ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια Ζάντες και Ελαστικά », προϋπολογισμού δαπάνης  44.937,90€ στην ΡΟΔΑ Ελαστικά Μ.ΕΠΕ , ο οποίος προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση 1% στην τιμή μονάδας και παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για τη σωστή, έγκαιρη προμήθεια.

Β)Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ψηφίζει πίστωση 44.937,90 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6671.0001

 

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος