Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 133α

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 17/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10366/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε  (5), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.   Κωστίκας Στυλιανός                               2.Μάντσιος Βασίλειος                                                   
3.  Λογοτριβή Ελένη                                                     
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
                                                                                       
                                

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 3α
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Απαλλαγή  υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων για δαπάνες προς τη ΔΕΗ».

Αριθμός Απόφασης: 133α/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 3α   θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε τα εξής: Με την 57/2011 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής ποσού 8.337,86€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες προς τη ΔΕΗ.
          Για το σκοπό αυτό  εκδόθηκε το υπ’αριθμ 253/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 8.337,86€  το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι.  Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 29565494-5/28-06-2011 επιταγή Α.Τ.Ε.
Σας υποβάλλω εμπρόθεσμα τα συνημμένα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:  
    Σειρά Ε 54 Νο 88/28-06-2011 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε ποσό 8.337,86€

 Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 8.337,86€ .
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 253/Α/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 8.337,86€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο  κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133α/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος