Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 130

πρακτικό 17/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10366/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε  (5), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                     1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               2.Μάντσιος Βασίλειος                                                   
3.  Λογοτριβή Ελένη                                                     
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
     

      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 2ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πίστωσης για την αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων για την O.T.S». 
 
Αριθμός Απόφασης: 130/2011

   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος δεύτερο  (2ο) θέμα  της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 1.107,00€ σε βάρος του Κ.Α  10.6266.0001  για την αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων .
Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 1.107,00€ για την αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος