Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 128

                                                                                  
                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες  (7), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                                                                                  
3.  Λογοτριβή Ελένη                                                     
4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος
5.   Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
                                                                                       
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 14ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
              «Προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου ή επιτροπής κατά της υπ΄ αριθμ.πρωτ.6227/1261 οικ.08/06/2011 απόφαση Δ/ντη ΤΕ ΠΕΧ περί εγκρίσεων: Τευχών δημοπράτησης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας». 
 
Αριθμός Απόφασης: 128/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το  δέκατοτέταρτο  (14ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως  εισηγείται να προχωρήσει ο Δήμος σε προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου ή επιτροπής κατά της υπ΄ αριθμ.πρωτ.6227/1261 οικ.08/06/2011 απόφαση Δ/ντη ΤΕ ΠΕΧ περί εγκρίσεων: Τευχών δημοπράτησης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου ΄΄Ε.Ε.Λ. Συκιάς΄΄ δικαιολογώντας την εισήγησή του όπως παρακάτω: κάποιοι εκμεταλλεύονται το έργο πολιτικά, δεν θέλουν να γίνει πραγματικά το έργο, αλλά θέλουν μόνο το πολιτικό τους όφελος. Επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες του έργου από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Χαλκιδικής και εντάχθηκε το έργο στο ΕΣΠΑ το μήνα Νοέμβριο του έτους 2010. Ο Δήμος Τορώνης μη έχοντας διαχειριστική επάρκεια, ώστε να προχωρήσει από μόνος του στην κατασκευή του έργου, προχώρησε σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Νομαρχιακή Αυτ/ση Χαλκιδικής για να ενταχθεί το έργο με πρόταση της Ν.Α.Χ..
Στη συνέχεια έπρεπε η Ν.Α.Χ. και σήμερα Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής να ακολουθήσει τις κείμενες διατάξεις διαδικασίας του διαγωνισμού. Δυστυχώς όμως η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με υπογραφή του Δ/ντη Τεχνικών Έργων κ. Λανταβού, εγκρίνει παρατύπως και χωρίς να έχει την αρμοδιότητα για έργα τρίτων που έχουν εκχωρηθεί με προγραμματική σύμβαση. Σε αυτή την προκειμένη περίπτωση έπρεπε να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή της Αιρετής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σαν προϊσταμένη αρχή. Επειδή λοιπόν έγινε παράτυπη ενέργεια η οποία θα μπλοκάρει και θα ακυρώσει το έργο, πρέπει να ακυρώσουμε αυτή τη διαδικασία κάνοντας προσφυγή στα αρμόδια όργανα για την νομιμότητα ή μη της ενέργειας αυτής.
Δεν ακυρώνουμε τον διαγωνισμό αλλά εξετάζουμε μόνο τη νομιμότητα.
Η προσφυγή δεν αναστέλλει την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Ο σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει τα παρακάτω: εάν ο Δήμος ασκήσει προσφυγή κατ΄ αυτής της απόφασης , το έργο δεν θα γίνει, υπάρχει κίνδυνος να απενταχθεί από το πρόγραμμα που είναι ενταγμένο, ούτεμπορεί να ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος τα χρήματα να χαθούν, να μην γίνει το έργο και η Συκιά να βρωμάει, άλλως λόγω της σοβαρότητας του θέματος, το θέμα αυτό να ενταχθεί επειγόντως και εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής παίρνοντας πάλι το λόγο αναφέρει ότι δυστυχώς αντί να χειροκροτήσουμε και επιβραβεύσουμε την ένταξη  και δημοπράτηση του έργου, αναγκαζόμαστε, να το προστατεύσουμε να μην απενταχθεί κα να προβούμε σε έλεγχο λόγω των παράτυπων ενεργειών που έκαναν άλλοι.
Ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος παίρνοντας το λόγο αναφέρει τα παρακάτω: ακούγοντας το προεκλογικό λόγο του Δημάρχου και Προέδρου της επιτροπής καθώς και τους προβληματισμούς της μείζονος αντιπολίτευσης του κ. Γιοβανούδα να μην καθυστερήσει το έργο, ψηφίζει λόγω της κρισιμότητας του έργου να μεταβεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Να προχωρήσει ο Δήμος σε προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου ή επιτροπής κατά της υπ΄ αριθμ.πρωτ.6227/1261 οικ.08/06/2011 απόφαση Δ/ντη ΤΕ ΠΕΧ περί εγκρίσεων: Τευχών δημοπράτησης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου ΄΄Ε.Ε.Λ. Συκιάς΄΄, για τους λόγους που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής στην εισήγησή του.
Β. Ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος και ο σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν ψηφίζουν να προχωρήσει ο Δήμος σε κατάθεση προσφυγής, για τους λόγους που αναφέρονται στις τοποθετήσεις τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος