Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 107

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Σπανός Μιχαήλ

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 2ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσης».

 

Αριθμός Απόφασης: 107/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.

 

 

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

Στοικούδη Αθ. Νικόλαος

Τ.8/08-10-2010

Καθαρισμός δρόμων εντός οικισμού και καθαρισμός αγροτικών και δασικών δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου

7.982,70

8113.0063

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 7.982,70€ για καθαρισμό δρόμων εντός οικισμού και καθαρισμός αγροτικών και δασικών δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου στον Στοικούδη Αθ. Νικόλαο σε βάρος του Κ.Α 8113.0063.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν ψηφίζει την πίστωση και προτείνει να γίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

                                               Ακριβές Απόσπασμα

                                                        Ο Δήμαρχος