Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20303/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος              5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                 7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος               8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                  9) Πράτσας Άγγελος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                10) Πράτσας Ιωάννης
11) Γκιώτης Νικόλαος                       11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
12) Κωστίκας Στυλιανός                     12) Πετρίδης Νικόλαος
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος                  13) Μάλαμα Κυριακή
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος, κ.Χριστοδούλου Νικόλαος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  402/2011
Θέμα: 7ο    
«Καθορισμός προθεσμίας θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Σιθωνίας. (άδειες που εκδόθηκαν το 2008 καθώς και άδειες έτους 2007, οι οποίες λόγω Καλλικράτη δεν θεωρήθηκαν)».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παραλίκα Θεοδόσιο, υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Μέχρι την έκδοση του Ν.3852/2010, η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ανήκε στην Περιφέρεια των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών ενώ για τους υπόλοιπους νομούς ανήκε στα αρμόδια νομαρχιακά συμβούλια.
Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει πλέον στους Δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ’ αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06 ως εξής:
«32.Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.»
Συνεπώς εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι πλέον ότι αφορά τη διαδικασία ίδρυσης, μετακίνησης, διάλυσης και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών διενεργείται από τους Δήμους και όχι από τις Ν.Α..
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο Α του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2008, οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών θεωρούνται κάθε τρία (3) έτη με πράξεις του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου ( πλέον Δημοτικού Συμβουλίου). Η θεώρηση πραγματοποιείται αυθημερόν ατελώς, από την αρμόδια σε θέματα λαϊκών αγορών Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (πλέων Δήμων).
Με αποφάσεις των ανωτέρω υπηρεσιών καθορίζονται, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής (αυτοπρόσωπη ή δια μέσου αντιπροσώπου) και η προθεσμία θεώρησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός. Οι αποφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω φορέων, δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των Επαγγελματιών πωλητών.
Για την θεώρηση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υποβάλλουν, εντός της προθεσμίας που ορίζει η απόφαση τις παρακάτω βεβαιώσεις:
α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ «περί μη οφειλής φόρου επιτηδεύματος».
β) Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα «περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών».
Σε περίπτωση μη θεώρησης της επαγγελματικής άδειας, με υπαιτιότητα του αδειούχου, εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της καθορισμένης προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται προσωρινά, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις Λαϊκές Αγορές των λοιπών Ν.Α. της Χώρας.
Εάν κατά τη διάρκεια της προσωρινής ανάκλησης του ενός (1) μηνός, ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις, η άδεια θεωρείται και τίθεται εκ νέου σε ισχύ, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Εάν παρέλθει και η προθεσμία της προσωρινής ανάκλησης, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις η άδεια του χορηγείται για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης των έξι (6) μηνών από την εκπνοή της καθορισμένης αρχικής προθεσμίας θεώρησης.
Η άδεια ανακαλείται οριστικά με αποφάσεις των φορέων του παρόντος εδαφίου και δεν επιτρέπεται η θεώρησή της, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την εκπνοή της καθορισμένης προθεσμίας. (παρ.4Α άρθρου 2 Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/13.03.2006 τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 116/20.08.2008 (ΦΕΚ 179/28.08.2008 τεύχος Α΄)
Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να εκδοθεί από την υπηρεσία μας, η απόφαση με την οποία θα καθορίζονται ο τόπος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων (αυτοπρόσωπη ή δια μέσου αντιπροσώπου), η προθεσμία υποβολής και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πωλητές, παρακαλούμε να εγκρίνεται την θεώρηση των Επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Σιθωνίας, που έχουν εκδοθεί μέχρι και το έτος 2008 καθώς και τις άδειες του έτους 2007 οι οποίες λόγω των αλλαγών του Καλλικράτη, δεν θεωρήθηκαν.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παραλίκα και τις σχετικές διατάξεις,
                                                       Αποφασίζει Ομόφωνα

Καθορίζει προθεσμία θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Σιθωνίας (άδειες που εκδόθηκαν το 2008 καθώς και άδειες έτους 2007, οι οποίες λόγω Καλλικράτη δεν θεωρήθηκαν) από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Ιανουαρίου 2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 402/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 22/12/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ