Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(28)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  22/11/2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ’ Επέκταση Προσθήκης και Περιβάλλοντα Χώρου Γυμνασίου Νικήτης», β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (4.487,84€) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0032 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
2)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Στατική Μελέτη κατ’ Επέκταση Προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης», β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (4.476,15€) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0033 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
3)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ Επέκταση Προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης», β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (4.513,14€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0034 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
4)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ’ Επέκταση Προσθήκης και Περιβάλλοντα Χώρου Γυμνασίου- Λυκείου Ν. Μαρμαρά», β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (4.487,84€) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0035 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
5)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Στατική Μελέτη κατ’ Επέκταση Προσθήκης Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Μαρμαρά», β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (4.510,56€) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0036 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
6)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ Επέκταση Προσθήκης Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Μαρμαρά», β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (4.513,14€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0037 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
7)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη ΕΠΑΛ», β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (4.513,14€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7413.0021 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
8)    Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Σιθωνίας».
9)    Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Σταθεροποίησης & Τελικής Οριοθέτησης Παραλιακού Δρόμου Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)».
10)    Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων της Παραλιακής Οδού Συκιάς (Camping Μύλοι – Βαλτί)».
11)    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων – Αντλιοστασίων Λυμάτων – Αντλιοστασίων  Ύδρευσης – Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ομβρίων και Λυμάτων Δήμου Σιθωνίας» – Καθορισμός Όρων Δημοπράτησης – Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
12)    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Εργασίες Επισκευής Μηχανημάτων Αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – Καθορισμός Όρων Δημοπράτησης – Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
13)    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαριότητα Οδικού Δικτύου».
14)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης του Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Αποτύπωση – Ανάλυση και τεκμηρίωση της Υφιστάμενης Κατάστασης) β) Ψήφιση πίστωσης οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (8.598,44€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0028 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
15)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης του Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Πρόταση Επανάχρησης) β) Ψήφιση πίστωσης επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (7.866,22€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0029 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
16)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης του Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική Μελέτη) β) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (4.299,22€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0030 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
17)    α) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης του Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Τοπογραφική Μελέτη) β) Ψήφιση πίστωσης δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (14.325,81€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.0031 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
18)    α) Έγκριση Εκτέλεσης Εργασίας: «Φωτοτύπηση Σχεδίων». β) Ψήφιση Πίστωσης δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.02.10.6615.0002
19)    α) Έγκριση Εκτέλεσης Εργασίας: «Απόσμηση Αντλιοστασίων». β) Ψήφιση Πίστωσης είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€) σε βάρος του Κ.Α.02.25.6142.0016.
20)    α) Ψήφιση πίστωσης δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00€) σε βάρος του Κ.Α.02.15.7321.0036, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα».

21)    Ανάθεση για την σύνταξη ΜΠΕ, άδεια εκτέλεσης του έργου, άδεια χρήσης νερού, για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ Σάρτης, αγροτεμάχιο 314 και κατασκευή συνόδου αγωγού μήκους 400μ.για την  ύδρευση Τ.Κ Σάρτης Δήμου Σιθωνίας και ψήφιση πίστωσης 500,00€ σε βάρος του Κ.Α 02.25.7413.0081 οικ έτους 2011.
22)    Ανάθεση για την σύνταξη ΜΠΕ, άδεια εκτέλεσης του έργου, άδεια χρήσης νερού, για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ Σάρτης, αγροτεμάχιο 689 και κατασκευή συνόδου αγωγού μήκους 200μ. για την  ύδρευση Τ.Κ Σάρτης Δήμου Σιθωνίας και ψήφιση πίστωσης 500,00€ σε βάρος του Κ.Α 02.25.7413.0080 οικ. έτους 2011.
23)    Ανάθεση για την σύνταξη ΜΠΕ, άδεια εκτέλεσης του έργου, άδεια χρήσης νερού, για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ Αγ. Νικολάου, θέση Σμαρδέλα και συνόδου αγωγού μήκους 400μ και ψήφιση πίστωσης 4.297,94€ σε βάρος του Κ.Α 02.25.7413.0082 οικ. έτους 2011.
24)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.999,85€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6671.0002 για την Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.
25)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.177,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6115.0002 για τις αμοιβές ορκωτών ελεγκτών.
26)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.692,90€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8117.0015 για διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών.
27)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7131.0003 για προμήθεια  αντλιτικών  συγκροτημάτων.
28)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.925,90€ σε βάρος του Κ.Α.02.10.7331.0004 για συντήρηση μηχανολογικών  εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων.
29)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.926,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6262.0024 για επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων.
30)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.926,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7331.0005  για επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γυμναστηρίων.
31)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.0009 για διαφημιστική προβολή προγράμματος  «LIFE».
32)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.004,90€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.0009 για διαφημιστική προβολή προγράμματος  «LIFE»και παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος.
33)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7331.0012 για «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ Αγ. Νικολάου».
34)    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων».
35)    Ψήφιση πιστώσεων.
36)    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

   
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τζίτζιος