Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 48

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η Μαΐου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθε
το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 6482/13.05.2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:11
ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48 /2011  

 

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις Ιδιωτών

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της εντός
ημερήσιας διάταξης.

   Ο κ. Τσολίδης  προτείνει για τις άδειες αιγιαλού που δίνονται
να γίνεται η εξόφληση μέσα σε 2 χρόνια και μόνο τότε θα υπογράφουν. 

Ο κ. Τσολίδης και
ο κ. Ζαφειρούδης θέτει τα καταστήματα να βάζουν ακριβώς στα όρια τους  τα τραπεζοκαθίσματα για  να περνούν οι τουρίστες και ο κόσμος για να
κάνει μπάνιο.

Ο κ. Γιοβανέκος
πιστεύει ότι  δεν πρέπει να ψηφίζει το
Τοπικό Συμβούλιο για καταστήματα που δεν είναι νόμιμα. Να δοθούν άλλες  αρμοδιότητες στο Τοπικό Συμβούλιο.

Ο κ. Κανατάς
θέτει ότι ο κάθε καταστηματάρχης να φέρνει τα κατάλληλα χαρτιά για να
επιτραπεί  η παραχώρηση αιγιαλού και να μην
υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις.

        Οι
υπόλοιποι σύμβουλοι συμφωνούν.

 

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των
Συμβούλων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  

Α..Ο κ.
Τσολίδης  προτείνει για τις άδειες
αιγιαλού που δίνονται να γίνεται η εξόφληση μέσα σε 2 χρόνια και μόνο τότε θα
υπογράφουν. 

Ο κ. Τσολίδης και
ο κ. Ζαφειρούδης θέτει τα καταστήματα να βάζουν ακριβώς στα όρια τους  τα τραπεζοκαθίσματα για  να περνούν οι τουρίστες και ο κόσμος για να
κάνει μπάνιο. Ο κ. Κανατάς θέτει ότι ο κάθε καταστηματάρχης να φέρνει τα
κατάλληλα χαρτιά για να επιτραπεί  η
παραχώρηση αιγιαλού και να μην υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις

Ο κ. Γιοβανέκος
πιστεύει ότι  δεν πρέπει να ψηφίζει το
Τοπικό Συμβούλιο για καταστήματα που δεν είναι νόμιμα. Να δοθούν άλλες  αρμοδιότητες στο Τοπικό Συμβούλιο.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                 

(Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)                            

     
                                                                 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ